Wrapkit

TH | EN
คณะเทคนิคการแพทย์ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
Faculty
ชื่อ - สกุล : สุวิทย์ ด้วงมะโน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา :
- ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์)
- วท.ม. (เทคนิคการแพทย์)
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
053-935078 ต่อ 12

1. Lin Y, Lin F, Zhang Z, Peng L, Yang W, Yang M, Luo B, Wu T, Li D, Li X, Ran B, Anuchapreeda S, Chaiwongsa R, Khamphikham P, Duangmano S, Xu J, He T, Pornprasert S. The FGFR1 Signaling Pathway Upregulates the Oncogenic Transcription Factor FOXQ1 to Promote Breast Cancer Cell Growth. Int J Biol Sci 2023;19(3):doi: 10.7150/ijbs.74574.

2. Zhang Z, Zhang D, Wang F, Liu J, Sun Y, Anuchapreeda S, Tima S, Xiao Z, Duangmano S. Sema4D silencing increases the sensitivity of nivolumab to B16-F10 resistant melanoma via inhibiting the PI3K/AKT signaling pathway. PeerJ 2023;11():https://doi.org/10.7717/peerj.15172.

3. Zhuo Zhang, Duoli Zhang, Fang Wang, Jiao Liu, Xian Jiang, Songyot Anuchapreeda, Singkome Tima, Zhangang Xiao, Suwit Duangmano. CD3ζ as a novel predictive biomarker of PD-1 inhibitor resistance in melanoma. Molecular and Cellular Probes 2023;72():101925 .

4. Fei Du, Lu-han Yang, Jiao Liu, Jian Wang, Lianpeng Fan, Suwit Duangmano, Hao Liu, Minghua Liu, Jun Wang, Xiaolin Zhong, Zhuo Zhang and Fang Wang. The role of mitochondria in the resistance of melanoma to PD-1 inhibitors. J Transl Med 2023;21(345):https://doi.org/10.1186/s12967-023-04200-9.

5. Jianhua Zhang, Wanyi Tian, Fang Wang, Jiao Liu, Jiang Huang, Suwit Duangmano, Hao Liu, Minghua Liu, Zhuo Zhang & Xian Jiang . Advancements in understanding the role of microRnas in regulating macrophage polarization during acute lung injury. Cell Cycle 2023;():DOI: 10.1080/15384101.2023.2230018.

6. Nandar YM, Duangmano S, Lucksiri A, Sirikul C, Palacajornsuk P and Anukul N. Introduction of new alternative pipeline using multiplexed fast COLD‑PCR together with sequencing approach highlighting pharmacoeconomics by detection of CYP variants. . Biomed Rep 2022;17(99):https://doi.org/10.3892/br.2022.1582.

7. Kongta R, Panyasit N, Jansaento W, Duangmano S . Development of E-ice-COLD- PCR assay combined with HRM analysis for Nucleophosmin1 gene mutation detection in acute myelogenous leukemia. PLoS ONE 2022;17(9):e0274034.

8. Viriyaadhammaa N, Duangmano S, Saiai A, Tungjai M, Dejkriengkraikul P, Tima S, Chiampanichayakul S, Krise J, Anuchapreeda S . A novel drug modulator diarylheptanoid (trans-1,7-Diphenyl-5-hydroxy-1-heptene) from curcuma comosa rhizomes for P-glycoprotein function and apoptosis induction in K652/ADR leukemic cells . Intern J Mol Sci 2022 ;23(6):Article number 8898.

9. Yan Lin, Fengkang Lin, Songyot Anuchapreeda, Rujirek Chaiwongsa, Suwit Duangmano, Bing Ran, Sakorn Pornprasert. Effect of miR-133b on progression and cisplatin resistance of triple-negative breast cancer through FGFR1-Wnt-β-catenin axis. Am J Transl Res 2021;13(6):5969-5984.

10. Viriyaadhammaa N, Saiai A, Neimkhum W, Nirachonkul W, Chaiyana W, Chiampanichayakul S, Tima S, Usuki T, Duangmano S, Anuchapreeda S. Cytotoxic and Antiproliferative Effects of Diarylheptanoids Isolated from Curcuma comosa Rhizomes on Leukaemic Cells. Molecules 2020;25(-):5476. doi:10.3390/molecules25225476.

11. Lin Y, Wu T, Yang M, Duangmano S, Chaiwongsa R, Pornprasert S, He T. Upregulation of long noncoding RNA FERRE promoted growth and invasion of breast cancer through modulating miR-19a-5p/EZH2 axis. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2020;24(21):11154-11164.

12. Yanola J, Nachaiwieng W, Duangmano S, Prasannarong M, Somboon P, Pornprasert S. Current prevalence of intestinal parasitic infections and their impact on hematological and nutritional status among Karen hill tribe children in Omkoi District, Chiang Mai Province, Thailand. Acta Trop 2018;180():1-6.

13. Pornprasert S, Wanachantararak P, Kantawong F, Chamnanprai S, Kongpan C, Pienthai N, Yanola J, Duangmano S, Prasannarong M. Excessive fluoride consumption increases haematological alteration in subjects with iron deficiency, thalassaemia, and glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PD) deficiency. Environ Geochem Health 2017 ;39(4):751-758.

14. Duangmano S, Wonkngam S, Ladchanta P, Palanan W, Wongtagan O. Inhibitory effect of various Thai natural plants ethanolic extracts on platelet aggregation and blood coagulation in vitro. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 2016;49(1):77-89.

15. Duangmano S, Salangsing C, Changchamni P, Seesean S, Kotepui M, Suksamrarn A. Cytotoxic effect of Betulinic acid from Thevetia peruviana flower on SW620 and Caco-2 human colon cancer cell lines. J Med Tech Assoc Thailand 2016;44(3):5854-63.

16. Kotepui M, Piwkham D, PhunPhuech B, Phiwklam N, Chupeerach C, Duangmano S. Effects of malaria parasite density on blood cell parameters. PLoS One 2015;10(3):.

17. Kotepui M, Wannaiampikul S, Chupeerach C, Duangmano S. A bibliometric analysis of diets and breast cancer research. Asian Pac J Cancer Prev 2014;15(18):7625-8.

18. Kotepui M, Phunphuech B, Phiwklam N, Chupeerach C, Duangmano S. Effect of malarial infection on haematological parameters in population near Thailand-Myanmar border. Malar J 2014 ;():.

19. Kotepui M, Duangmano S, Piwkham D, Chupeerach C. Knowledge, attitudes, and practice of breast cancer screening among female personnel of Walailak University. Health Expect 2014;():.

20. Duangmano S, Sae-lim P, Suksamrarn A, Patmasiriwat P, Domann F.E. Cucurbitacin B inhibits human breast cancer cell proliferation through disruption of microtubule polymerization and nucleophosmin/B23 translocation. BMC Complel & Alter med 2012;12(185):.

21. Dakeng S., Duangmano S., Jiratchariyakul W., U-Pratya Y., Bögler O., Patmasiriwat P. . Inhibition of Wnt signaling by cucurbitacin B in breast cancer cells: Reduction of Wnt associated proteins and reduced translocation of galectin-3-mediated β-catenin to the nucleus. Journal of Cellular Biochemistry 2011;():.

22. Duangmano S., Dakeng S., Jiratchariyakul W., Suksamrarn A., Smith D.R., Patmasiriwat P. Antiproliferative Effects of Cucurbitacin B in Breast Cancer Cells: Down-Regulation of the c-Myc/hTERT/Telomerase Pathway and Obstruction of the Cell Cycle. International Journal of Molecular Sciences 2010;11(12):5323-5338.

23. Duangmano S, Sae-lim P, Suksamrarn A, Patmasiriwat P, Domann F.E. Cucurbitacin B cause increased radiation sensitivity of human breast cancer cells via G2/M cell cycle arrest. Journal of Oncology 2012 ;():.

1. ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน ทนพญ.เสาวณิต ชัยรัตนภิวงศ์ ทนพญ.พนิดา กุลวงค์ ทนพ.ภูวดล เหล่าอาภากุล. อนุสิทธิบัตร "วัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง” คำขอเลขที่ 2303002023 . . . :;

Author : รางวัลโปสเตอร์ระดับดี งานวันวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564 (นางสาวปพิชญา เดชมี และ นางสาวปทิตตา สุยะผัน)


Author : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวางแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 2020: R2M 2020) ครั้งที่ 8 ระดับภูมิภาค จากการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เรื่องการพัฒนาวัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการวิเคราะห์อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงในทางการแพทย์ พ.ศ 2563 (นางสาวรัตนา ก๋องต๊ะ และ นายทักษ์ดนัย จำรัส)


Author : รางวัลแบบอย่างการเรียนรู้ (Exemplary Learning Award) ประจำปีการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Author : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประกวดวางแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรมจากผลงานวิจัยในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 (Research to Market Thailand 9th : R2M 9th) ระดับภูมิภาค จากการนำเสนอผลงานชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน NPM1 สำหรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน พ.ศ 2564 (นางสาวมัลลิกา โอศิริพันธุ์ นายสุรจิต ชัยภูมิ และ นางสาวญาณิศา ยอดสวัสดิ์)


Author : Dean’s list (Award for graduates with a distinction) Faculty of graduate study, Mahidol University, Thailand 2555


Author : รางวัลชนะเลิศ Pitching Startup Thailand League ระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือ ในผลงาน “ผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพของเครื่องตรวจวัดอัตราการตกตะกอนเม็ดเลือดแดง (ESR) และการตรวจประเมินความชำนาญทางผู้ปฏิบัติการในการตรวจ ESR” พ.ศ 2564 (นางสาวรัตนา ก๋องต๊ะ และ นายทักษ์ดนัย จำรัส)


Author : Excellent Oral Presentation Award Commission on Higher Education Congress IV: University Staff Development Consortium. The zign hotel, Pattaya, Thailand 2554


Author : รางวัลชนะเลิศ Pitching Startup Thailand League ระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือ ในผลงาน “ผลิตภัณฑ์ควบคุมคุณภาพของเครื่องตรวจวัดอัตราการตกตะกอนเม็ดเลือดแดง (ESR) และการตรวจประเมินความชำนาญทางผู้ปฏิบัติการในการตรวจ ESR” พ.ศ 2564 (นางสาวรัตนา ก๋องต๊ะ และ นายทักษ์ดนัย จำรัส)


Author : Avon Foundation-AACR Scholar-In-Training Award American Association for Cancer Research (AACR) $2000; granted to attend the AACR 102nd Annual Meeting 2554, Orlando, Florida. U.S.A.


Author : รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ Startup Thailand League 2021 การนำเสนอผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เลือดเทียมสำหรับควบคุมคุณภาพ (QC) ของเครื่องวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (ESR) และตรวจประเมินความชำนาญของผู้ปฏิบัติการในการตรวจ ESR” พ.ศ 2564 (นางสาวรัตนา ก๋องต๊ะ และ นายทักษ์ดนัย จำรัส)


Author : Excellent Poster Award The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress (PC VI) The Interface of Chemistry and Biology in the 'Omics' Era: Environment & Health and Drug Discovery. Shangri‐La Hotel, Bangkok, Thailand 2550


Author : รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา “เหรียญเงิน” สาขาด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ระดับปริญญาตรี) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพลาสมาแห้งเพื่อใช้เป็นวัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวัดระดับ D-dimer (Development of lyophilized plasma for use as control material for D-dimer measurement)” (นางสาวกัลยรักษ์ เถื่อนถ้ำ และนายภูธเนศ ตั้งวรธรรม นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4)


Author : รางวัลโปสเตอร์ระดับดีเด่น งานวันวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559 (นายอัฐดนัย สนธิเณร)


Author : รางวัลโปสเตอร์ระดับดีมาก งานวันวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 (นายพิชชากร เทพอักษร


Author : รางวัลบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท "รุ่นชำนาญการ" สาขาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2563


Author : รางวัลโปสเตอร์ระดับดีเด่น งานวันวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 (นายนราธิป จันทร์เดช)


Author : Industry Innovation Award, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai Univisity, Thailand, 2562


wrapkit
AMS CMU © 2019 All rights reserved.

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

8.00 AM - 6:00PM

+6653-93-5072