AMS-MT

TH | EN
คณะเทคนิคการแพทย์ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์   
Biomedical Technology Research Center


     จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ดำเนินการวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน แอนติเจน และแอนติบอดี การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการทำงานของโปรตีนบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวและการควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาแนวทางการรักษาโรค ตลอดถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ นอกจากนี้ยังจัดตั้งเป็นศูนย์บริการการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนและแอนติบอดี
     ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ การจดสิทธิบัตร ตลอดถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนเพื่อการผลิตในเชิงพาณิชย์

รายละเอียดเพิ่มเติม http://ams.cmu.ac.th/btrc/

wrapkit
AMS CMU © 2019 All rights reserved.

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

8.00 AM - 6:00PM

+6653-93-5072