AMS-MT

TH | EN
คณะเทคนิคการแพทย์ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

                                          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

                                                                       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2563

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person) 21 หน่วยกิต

     1.1.1 วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต

     1.1.2 วิชาเลือก 6 หน่วยกิต

              1) วิชาเลือกด้านกีฬา 3 หน่วยกิต

              2) วิชาเลือกด้านอื่น ๆ 3 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) 3 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 6 หน่วยกิต

     1.3.1 วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต

     1.3.2 วิชาเลือก 3 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34 หน่วยกิต

2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

      2.2.1 วิชาเอกบังคับ 66 หน่วยกิต

      2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2.3 วิชาโท ไม่มี

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 รวม 19 หน่วยกิต

001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 (3-0-6)

140104 ร.ท. 104 การเป็นพลเมือง 3 (3-0-6)

202184 ว.ชว. 184 ชีววิทยาพื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 4 (3-3-6)

203151 ว.คม. 151 เคมีทั่วไปสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (3-0-6)

206171 ว.คณ. 171 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 3 (3-0-6)

207131 ว.ฟส. 131 ฟิสิกส์สาหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 1 2 (2-0-4)

207171 ว.ฟส. 171 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 1 1 (0-3-0)

 

ภาคการศึกษาที่ 2  รวม 22 หน่วยกิต

001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 (3-0-6)

203131 ว.คม. 131 ปริมาณวิเคราะห์ทางเคมีเบื้องต้นสาหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์1 (1-0-2)

203132 ว.คม. 132 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์ทางเคมีสาหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์1 (0-3-0)

203152 ว.คม. 152 เคมีอินทรีย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (3-0-6)

204100 ว.คพ. 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ 3 (3-0-6)

208140 ว.สถ. 140 สถิตเบื้องต้นสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (3-0-6)

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม Innovative Co-creator 3 

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่ม Learner Person หรือ Active Citizen 3

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่ม Learner Person (ด้านกีฬา) 2

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 รวม 21 หน่วยกิต

001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3 (3-0-6)

303210 พ.ชค. 210 ชีวเคมีทั่วไป 3 (2-2-5)

301231 พ.กว. 231 กายวิภาคศาสตร์สาหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 3 (2-2-5)

510202 ทน.ทน. 202 เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 2 (1-3-2)

วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม Learner Person หรือ Active Citizen 3

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) กลุ่ม Learner Person (ด้านกีฬา) 1

วิชาเลือกเสรี 6

 

ภาคการศึกษาที่ 2 รวม 18 หน่วยกิต

001226 ม.อ. 226 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (3-0-6)

318322 พ.พย. 322 พยาธิวิทยาสาหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 2 (2-0-4)

321233 พ.สร. 233 สรีรวิทยาสาหรับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ 3 (3-0-6)

501201 ทน.จท. 201 โลหิตวิทยาพื้นฐาน 1 (1-0-2)

501202 ทน.จท. 202 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐาน 1 (0-3-0)

504202 ทน.คค. 202 เคมีคลินิก 1 3 (2-3-4)

506202 ทน.ภว. 202 ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน 3 (2-2-4)

508204 ทน.จช. 204 จุลชีววิทยาทั่วไป 2 (1-3-2)

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 รวม 15 หน่วยกิต

501301 ทน.จท. 301 โลหิตวิทยา 1 1 (1-0-2)

501302 ทน.จท. 302 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 1 2 (0-6-0)

504302 ทน.คค. 302 เคมีคลินิก 2 3 (2-3-4)

506303 ทน.ภว. 303 ภูมิคุ้มกันวิทยาชันสูตรและเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยา 3 (2-3-4)

508303 ทน.จช. 303 จุลชีววิทยาคลินิก 1 3 (2-3-4)

512303 ทน.วบ. 303 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 3 (2-3-4)

 

ภาคการศึกษาที่ 2 รวม 20  หน่วยกิต

317331 พ.ปร. 331 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์สาหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 4 (2-6-4)

501305 ทน.จท. 305 โลหิตวิทยา 2 1 (1-0-2)

501306 ทน.จท. 306 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2 2 (0-6-0)

502313 ทน.จท. 313 จุลทรรศนวิทยาการแพทย์ 1 (1-0-2)

502314 ทน.จท. 314 ปฏิบัติการจุลทรรศนวิทยาการแพทย์ 1 (0-3-0)

504305 ทน.คค. 305 เคมีคลินิก 3 2 (1-3-2)

508304 ทน.จช. 304 จุลชีววิทยาวิทยาคลินิก 2 4 (2-6-4)

510306 ทน.ทน. 306 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 (1-0-2)

512304 ทน.วบ. 304 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 3 (2-3-4)

510415 ทน.ทน. 415 อณูชีววิทยาสาหรับเทคนิคการแพทย์ 1 (1-0-2)

 

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1 รวม 16 หน่วยกิต

510307 ทน.ทน. 307 สารสนเทศทางสุขภาพสาหรับเทคนิคการแพทย์ 2 (2-0-4)

510403 ทน.ทน. 403 การฝึกปฎิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ 3 (0-12-0)

510414 ทน.ทน. 414 การวิเคราะห์สารพิษทางห้องปฏิบัติการชันสูตรและหลักการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

1 (1-0-2)

510416 ทน.ทน. 416 กรณีศึกษาคลินิกสัมพันธ์ 1 (1-0-2)

510418 ทน.ทน. 418 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1 (1-0-2)

510419 ทน.ทน. 419 ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 2 (2-0-4)

วิชาเอกเลือก 6

 

ภาคการศึกษาที่ 2 รวม 11 หน่วยกิต

510408 ทน.ทน. 408 เทคนิคการแพทย์ชุมชน 2 (1-3-2)

510439 ทน.ทน. 439 งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 (0-12-0) 

510443 ทน.ทน. 443 การฝึกปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล 6 (0-24-0)

511439 ทน.สม. 439 สัมมนาวารสาร 1 (1-0-2)

 

*************************************************

 

 

wrapkit
AMS CMU © 2019 All rights reserved.

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

8.00 AM - 6:00PM

+6653-93-5072