AMS-MT

TH | EN
คณะเทคนิคการแพทย์ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นแรกของโลกและของไทยสำหรับนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อช่วยวินิจฉัยปฏิกริยาไม่พึงประสงค์จากการรับบริการโลหิต และส่วนประกอบของเลือดแอพพลิเคชั่นช่วยการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักวิชาชีพ

 

 

wrapkit
AMS CMU © 2019 All rights reserved.

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

8.00 AM - 6:00PM

+6653-93-5072