Wrapkit

TH | EN
คณะเทคนิคการแพทย์ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
Faculty
ชื่อ - สกุล : สาคร พรประเสริฐ
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา :
- ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์)
- วท.ม. (จุลชีววิทยา)
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)

1. Pornprasert S, Pongpunyayuen P, Chairatanapiwong S, Lawapakull P, Kulawong P, Jaiyasen T, Khamphikham P, Intasai N. . Efficiency of lyophilized hemolysate control material in proficiency testing program for G6PD deficiency screening in Thailand. . Int J Lab Hematol. 2022;(): doi: 10.1111/ijlh.13816. Online ahead of print..

2. Takalay S, Ngo-Giang-Huong N, Kongnim W, Mongkolwat P, Phoseng P, Wangsaeng N, Hongjaisee S, Butr-Indr B, Tragoolpua K, Jourdain G, Pornprasert S, Khamduang W. . Prevalences of SARS-CoV-2 RNA and anti-SARS-CoV-2 among at-risk populations in Chiang Mai and Lamphun provinces, Thailand, during November 2020-January 2021. . PLoS One. 2022;17(2):e0263127..

3. Thaikruea L, Srikitjakarn L, Chakpitak N, Pornprasert S, Ouncharoen R, Khamduang W, Kaewpinta B, Pattamakaew S, Laiya E, Chanaim S, Wongyai J. . Model of COVID-19 Surveillance System for a Community-industry Setting. . CMU J Nat Sci. 2022;21(1):e2022006..

4. Khamphikham P, Sakkhachornphop S, Pongsatha S, Pornprasert S. . Strong positive dichlorophenolindophenol precipitation (DCIP) suggests Hb Dhonburi (Neapolis) inheritance in a couple at risk for severe β-thalassemia. . Hemoglobin. 2022;():In Press.

5. Kewcharoenwong C, Khamduang W, Jiranusornkul S, Nazir Y, Pornprasert S.. Suggested Quarantine Decision for International Travelers in COVID-19 Situation in Thailand: A Case Report.. CMU J Nat Sci. 2022;21(1):e2022014..

6. Ruengdit C, Khamphikham P, Punyamung M, Pongpunyayuen P, Pornprasert S. . Diagnosis of α0-thalassemia Chiang Rai (--CR) deletion by melt curve analysis in northern Thailand. . Scand J Clin Lab Invest. 2022;():1-4. doi: 10.1080/00365513.2022.2040049. .

7. Khamduang W, Hongjaisee S, Pothita T, Kongyai N, Surajinda S, Petsophonsakul W, . Antibody response to rabies pre-exposure vaccination among village health volunteers in a northern region of Thailand.. Prev Vet Med. 2022;199 ():105555. doi: 10.1016/j.prevetmed.2021.105555.

8. Ruengdit C, Punyamung M, Khamphikham P, Pongpunyayuen P, Intasai N, Pornprasert S. . Multiplex real-time polymerase chain reaction and high-resolution melting analysis for identification of a couple at-risk of having a newborn with severe thalassemia. . Hemoglobin. 2022;():DOI: 10.1080/03630269.2022.2028634.

9. Kewcharoenwong C, Khamduang W, Kwunchoo S, Chantawiang K, Pinta P, Promarat S, Punchaburi B, Pornprasert S. . Prolonged detection of SARS-CoV-2 RNA in an asymptomatic individual in Thailand: a case study. . CMU J Nat Sci. 2021;20(3):1-5, e2021061.

10. Lin Y, Lin F, Anuchapreeda S, Chaiwongsa R, Duangmano S, Ran B, Pornprasert S. . Effect of miR-133b on progression and cisplatin resistance of triple-negative breast cancer through FGFR1-Wnt-beta -catenin axis. . Am J Transl Res. 2021;13(6):5969-5984..

11. Ruengdit C, Khamphikham P, Jinorose N, Pornprasert S. . Hb Bart's hydrops fetalis syndrome and Hb H disease caused by deletional Chiang Rai (--CR) α0-thalassemia in two unrelated Thai families. . Hemoglobin. 2021;45(2):75-79..

12. Khamphikham P, Punyamung M, Pornprasert S. . Changes in HbA2 levels may signify hemoglobin defects in infants.. Siriraj Med J. 2021;73(5):354-356..

13. Satthakarn S, Panyasai S, and Pornprasert S. . Molecular characterization of beta- and alpha- globin gene mutations in individuals with borderline hemoglobin A2 levels. Hemoglobin. . 2020;44(5):349-353.

14. Lin Y, Wu T, Yang M, Duangmano S, Chaiwongsa R, Pornprasert S, He T. . Upregulation of long noncoding RNA FERRE promoted growth and invasion of breast cancer through modulating miR-19a-5p/EZH2 axis. . Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020;24(21 ):11154-11164..

15. Pornprasert S, Surajinda S, Pongpunyayuen P, Punyamung M, Ruengdit C, Intasai N. . Proficiency Testing Program for Hb E (HBB: c.79G>A) Screening in Thailand Using Lyophilized Hb E Control Materials.. Hemoglobin. 2020;44(2):82-85..

16. Yanpanya P, Ruengdit C, Pongpunyayuen P, Pornprasert S. . . Clin Chem Lab Med. 2020;59(5):e205-e207..

17. Sun L, Lin X, Pornprasert S, Lü X, Ran B, Lin Y. . L-type calcium channel blockers decrease the iron overload-mediated oxidative stress in renal epithelial cells by reducing iron accumulation. . Eur J Pharmacol. 2020;886(2020):1-9..

18. Pornprasert S, Punyamung M, Pongpunyayuen P, Satthakarn S, Panyasai S, and Intasai N. . Survey of couples in upper northern thailand (January - December 2019) at risk of having newborns with thalassemia disease. . Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2020;51(5):634-639.

19. Ruengdit C, Panyasai S, Kunyanone N, Phornsiricharoenphant W, Ngamphiw C, Tongsima S, Sripichai O, Pissard S, Pornpraser S. . Characterization and identification of Hb Bart’s hydrops fetalis caused by a compound heterozygous mutation --SEA/--CR, a novel α0-thalassemia deletion. . Int J Lab Hematol. 2020;42(3):e116-e120..

20. Panyasai S, Pornprasert S. . Association of HbA2 variants with several forms of α- and β-thalassemia in Thailand. . Hemoglobin. 2020;44(3):179-183..

21. Panyasai S, Jaiping K, Khantarag P, Pornprasert S. . Hemoglobin Henri Mondor [β26(B8) Glu → Val, GAG > GTG], A First Case Report in South-East Asia.. Indian J Hematol Blood Transfus. 2020;36(1):192-194..

22. Pienthai N, Ruengdit C, Manowong S, Kongthai K, Maneewong K, Pongmorn K, Inta M, Hhantikul N, Saejeng A, Pornprasert S. . Assessment of CareStartTM G6PD RDT for G6PD deficiency screening in newborns and malaria diagnosed subjects in the Northern Thailand. . J Assoc Med Sci. 2019;52(1):78-82..

23. Pornprasert S, Tookjai M, Punyamung M, Kongthai K. . A Formula to Identify Potential Cases of β-Thalassemia/HbE Disease Among Patients With Absent HbA, HbE >75% and HbF Between 5 and 15. . Lab Med. 2019;50(2):158-162.

24. Khamduang W, Ponchomcheun N, Yaaupala W, Puwaruengpat P, Hongjaisee S, Samleerat T, Yanola J, Pornprasert S, Ratanasthien K, Jourdain G, Giang-Huong N, Sirirungsi W. . Serologic characteristics of hepatitis B virus among hill tribe children in Omkoi district, Chiangmai province, Thailand. . J Infect Dev Ctries. 2019;13(2):169-173.

25. Pornprasert S, Anurak R, Ruengdit C, Pienthai N, Tookjai M, Punyamung M, Pongpunyayuen P. . Validation of Microarray for the Simultaneous Detection of Common α- and β-Thalassemia Gene Mutations. Lab Med. 2019 ;50(3):306–312.

26. Pata S, Pongpaiboon M, Laopajon W, Munkongdee T, Paiboonsukwong K, Pornprasert S, Fucharoen S, Kasinrerk W. . Immunostick Test for Detecting ζ-Globin Chains and Screening of the Southeast Asian α-Thalassemia 1 Deletion. . Biological Procedures Online 2019;21(15): doi: 10.1186/s12575-019-0104-2. eCollection 2019.

27. Khongthai K, Ruengdit C, Panyasai S, Pornprasert S.. Analysis of deletional Hb H diseases in samples with Hb A2-Hb H an Hb A2-Hb Bart’s on capillary electrophoresis. . Hemoglobin 2019;43(4-5):245-248.

28. Pienthai N, Pongpunyayuen P, Ruengdit C, Pornprasert S. . Development of suitable external quality control material for G6PD deficiency screening with the fluorescent spot test.. Clin Chem Lab Med 2019;58(1):e18-e20.

29. Intasai N, Phasit A, Panyasai S, Pornprasert S. . A case report of compound heterozygous beta0/beta+ thalassemia resulting from under diagnosis of beta-thalassemia in sample with HbA2'. . Hemoglobin. 2019;43(1):63-65.

30. Pornprasert S, Salaeh N, Tookjai T, Punyamung M, Pongpunyayuen P, Treesuwan K. . Hematological analysis in Thai samples with deletional and nondeletional HbH diseases. . Lab Med. 2018;49(2):154-159.

31. Panyasai S, Permsripong N, Pornprasert S. . Hemoglobin J-Singapore alpha79(EF8)Ala>Gly, GCG>GGG] in a Pregnant Thai Woman. . J Med Assoc Thai 2018;101(2):275-278.

32. Pornprasert S, Tookjai M, Punyamung M, Pongpunyayuen P and Treesuwan K. . Proficiency testing program for hemoglobin E, A2 and F analysis in Thailand using lyophilized hemoglobin control materials.. Clin Chem Lab Med. . 2018;56(4):602-608.

33. Pornprasert S, Thichak S, Kongthai K, Wangchauy C. . Comparison of HbA2, E, F and red cell parameters in homozygous HbE with and without alpha0-thalassemia trait. . Lab Med. 2018;49(2):118-122.

34. Panyasai S, Satthakarn S, Pornprasert S. . Complex interaction of HbQ-Thailand with beta-thalassemia/HbE disease. . Hemoglobin. 2018;42(1):54-57.

35. Prasing P, Mekki C, Traisathit P, Pissard S, Pornprasert S. . Genotyping of BCL11A and HBS1L-MYB single nucleotide polymorphisms in beta-thalassemia/HbE and homozygous HbE subjects with low and high levels of HbF. . Walailak J Sci Technol. 2018;15(9):627-636.

36. Pornprasert S, Tookjai M, Punyamung M, Pongpunyayuen P. . HbE level and red cell parameters in heterozygous HbE with and without alpha0-thalassemia trait. . Indian J Hematol Blood Transfus. 2018;34(4 ):662-665.

37. Panyasai S, Sakkhachornphop S, Pornprasert S. . Diagnosis of compound heterozygous Hb Tak/beta-thalassemia and HbD-Punjab/beta-thalassemia by HbA2 levels on capillary electrophoresis. . Indian J Hematol Blood Transfus. 2018;34(1):110-114.

38. Panyasai S, Wongruangsri S, Pornprasert S.. Severe anemia associated with alpha0-thalassemia/Hb J-Buda [alpha61(E10) Lys>Asn, AAG>AAT] coinheritance in a Thai girl: a case report. . Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2018;49(5):854-858.

39. Panyasai S, Pornprasert S. . Co-inheritance of Hb J-Kaohsiung [β59(E3) AAG>ACG, Lys→Thr] and HbE [β26(B8) GAG>AAG, Glu→Lys] in a Thai Woman. . Indian J Hematol Blood Transfus. 2017;33(4):619-620.

40. Pienthai N, Pornprasert S. . Lyophilized hemoglobin E control material for the dichlorophenol-indophenol (DCIP) test. . Clin Chem Lab Med. 2017;55(6):e108-109.

41. Panyasai S, Rahad S, Pornprasert S. . Coinheritance of hemoglobin (Hb) D-Punjab and beta0-thalassemia 3.4 kb deletion in a Thai girl. . Asian J Transfus Sci. 2017;11(2):199-202.

42. Pornprasert S, Thongsat C, Panyachadporn U. . Evaluation of Applying a Combination of Red Cell Indexes and Formulas to Differentiate beta-Thalassemia Trait from Iron Deficiency Anemia in the Thai Population. . Hemoglobin. 2017;41(2):116-119.

43. Pornprasert S. . The Effect of Red Blood Cell Transfusion on Hemoglobin (Hb) Analysis of β0-Thalassemia/HbE Disease and Homozygous HbE. . J Assoc Med Sci. 2017;50(1):22-26.

44. Panyasai S, Pornprasert S. . Hematological Characterizations and Molecular Diagnostic Aspects of Hb Wiangpapao [α44(CE2)Pro→Ser (α1), CCG>TCG; HBA1: c.133C>T], a New α-Globin Variant Found in a Pregnant Thai Woman. . Hemoglobin. 2017;41(2):73-76.

45. Promsawan K, Klangsinsirikul P, Dettrairat S, Pornprasert S, Anukul N, Chairatanapiwong S, Sirikul C, Louthrenoo W, Leetrakool N, Pultajuk U, Singboottra P. . Detection of Antinuclear Antibodies in HIV-Infected Individuals. . J Assoc Med Sci. 2017;50(3):493-501.

46. Pornprasert S, Wanachantararak P, Kantawong F, Chamnanprai S, Kongpan C, Pienthai N, Yanola J, Duangmano S, Prasannarong M. . Excessive fluoride consumption increases haematological alteration in subjects with iron deficiency, thalassaemia, and glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PD) deficiency. . Environ Geochem Health. 2017;39(4):751-758.

47. Rungsee P, Kongthai, Pornprasert S. . Detection of the common South-East Asian β0-thalassemia mutations in samples with borderline HbA2 levels. . Clin Chem Lab Med. 2017;55(1):e17-20. doi: 10.1515/cclm-2016-0470.

48. Pornprasert S. . Control materials for immunochromatographic strip used for α-thalassemia screening. . Clin Chem Lab Med. 2016;54(4):e113-115. .

49. Panyasai S, Pornprasert S. . Detection of Co-inheritance of Hb Hope and Hb Constant Spring in Three Thai Samples by Capillary Electrophoresis.. Indian J Hematol Blood Transfus. 2016;32(Suppl 1):267-271.

50. Pornprasert S, Saoboontan S, Wiengkum T. . Hemoglobin Constant Spring (Hb CS) Missed by HPLC in an Hb E Trait Pregnancy Resulting in Hb H-CS Disease in a Thai Girl: Utility of Capillary Electrophoresis. . Indian J Hematol Blood Transfus. 2016;32(Suppl 1):254-257.

51. Panyasai S, Thongsuk P, Pornprasert S. . Hb Agenogi [beta90(F6)Glu>Lys (GAG>AAG) HBB: c.271G>A)] in a Pregnant Thai Woman. . Hemoglobin. 2016;40(2):134-137.

52. Uthaimongkol R, Panyasai S, Pornprasert S. . Detection of the heterozygote of hemoglobin Constant Spring by α-thalassemia immunochromatographic strip test. . Clin Chem Lab Med. 2016 ;54(10):e305-308. doi: 10.1515/cclm-2016-0304..

53. Yama S, Chaimongkhol A, Channoi S, Pornprasert S, Suriyasathaporn W. . Activated partial thromboplastin time (APTT) in dogs tested by in-house crude cephalin from canine brain. . Thai J Vet Med. 2016;46(1):143-148.

54. Panyasai S, Permsripong N, Jaiping K, Khantarag P, Pornprasert S. . Hematological and molecular characterization of Hb J-Buda [alpha61(E10)Lys>Asn, AAG>AAT]. . Indian J Hematol Blood Transfus. 2016;32(Suppl 1):311-314.

55. Panyasai S, Pornprasert S. . Detection of Hemoglobin New York [β113 (G15) Val→Glu, GTG>GAG] in a Thai Woman by Capillary Electrophoresis.. Indian J Hematol Blood Transfus. 2016;32(4):514-516.

56. Prasing W, Odawara T, Traisathit P, Yamashiro Y, Hattori Y, Pornprasert S. . Analysis of the Xmn1-Gγ polymorphism in β-thalassemia/hemoglobin E (HbE) and homozygous HbE patients with low and high levels of HbF. . Int J Lab Hematol. 2015;37(2):e25-28.

57. Pornprasert S, Punyamung M. . Detection of compound heterozygous of Hb Constant Spring and Hb Q-Thailand by capillary electrophoresis and high performance liquid chromatography. . Indian J Hematol Blood Transfus. 2015;31(2):229-232.

58. Plengsuree S, Punyamung M, Yanola J, Nanta S, Jaiping K, Maneewong K, Wongwiwatthananukit S, Pornprasert S. . Red cell indices and formulas used in differentiation of -thalassemia trait from iron deficiency in Thai adults. . Hemoglobin. 2015;39(4):235-239.

59. Panyasai S, Jaiping K, Pornprasert S. . Elevated Hb A2 Levels in a Patient with a Compound Heterozygosity for the (β(+)) -31 (A > G) and (β(0)) Codon 17 (A > T) Mutations Together with a Single α-Globin Gene. . Hemoglobin. 2015;39(4):292-295.

60. Pornprasert S, Saoboontan S, Punyamung M. . Detection of Hb Constant Spring (HBA2: c.427T>C) Heterozygotes in Combination with β-Thalassemia or Hb E Trait by Capillary Electrophoresis. . Hemoglobin. 2015;39(3):211-215.

61. Kingkeow D, Srithep S, Praparattanapan J, Supparatpinyo K, PornprasertS. . Thymic function over one-year highly active antiretroviral therapy (HAART) in HIV-infected Thai patients with different immune recovery. . Jpn J Infect Dis. 2015;68(5):353-356.

62. Panyasai S, Pornprasert S. . Hemoglobin Q-Thailand and its combinations with other forms of thalassemia or hemoglobinopathies in Northern Thailand. . Clin Lab. 2014;60(7):1099-1103.

63. Yanola J, Kongpan C, Pornprasert S. . Prevalence of anemia, iron deficiency, thalassemia and glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency among hill-tribe school children in Omkoi District, Chiang Mai Province, Thailand. . Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2014;45(4):920-925.

64. Pornprasert S, Panya A, Punyamung M, Yanola J, Kongpan C. . Red cell indices and formulas used in differentiation of the beta-thalassemia trait from iron deficiency in Thai school children. . Hemoglobin. 2014;38(4):258-261.

65. Prasing W, Pornprasert S. . Analysis of HbA2 level by capillary electrophoresis for diagnosis of β-thalassemia/HbE disease in patients with low level of HbF. . Lab Med. 2014;45(3):226-230.

66. Pata S, Khummuang S, Pornprasert S, Tatu T, Kasinrerk W. . A simple and highly sensitive ELISA for screening of the α-thalassemia-1 Southeast Asian-type deletion.. J Immunoassay Immunochem. 2014;35(2):194-206.

67. Pornprasert S, Wongnoi R, Oberdorfer P, Sirivatanapa P. . Preventive antiretroviral therapy in non-thalassemia carrier infants exposed to mother-to-child transmission of HIV decreases cord and after delivery red blood production without altering the development of hemoglobin. . Curr HIV Res. 2014;12(3):227-231.

68. Pornprasert S, Prasing W. . Detection of alpha(0)-thalassemia Southeast Asian type deletion by droplet digital PCR. . Eur J Haematol. 2014;92(3):244-248.

69. Pornprasert S. . Hematological parameters in combination with HbF levels are appropriate for screening of beta-thalassemia/HbE disease with HbF varying from 5 to 15%. . Clin Lab. 2014;60(8):1422.

70. Srithep S, Kongthai K, Pornprasert S. . Diagnosis of alpha-thalassemia-1 Southeast Asian type deletion and fetal gender by single-tube multiplex real-time PCR.. Clin Lab. 2013;59(1-2):193-197.

71. Pornprasert S. . Hematological characterization of compound heterozygous hemoglobin Hope/E patients with and without alpha-thalassemia-1 SEA type deletion. . Clin Lab. 2013;59(9-10):1183-1185.

72. Pornprasert S, Waneesorn J. . Detection of coinherited Hb H-Constant Spring/Paksé disease and Hb E by capillary electrophoresis and high performance liquid chromatography. . Hemoglobin. 2013;37(2):176-182.

73. Pornprasert S, Punyamung P, Treesuwan K. . Criteria for detection of alpha-thalassemia-1 Thai type deletion in routine laboratory. . Clin Lab. 2013;59(11-12):1423-1427.

74. Pornprasert S, Moriyama A, Kongthai K, Waneesorn J, Jaiping K, Treesuwan K, Hattori Y. . Detection of beta-thalassemia/hemoglobin E disease in samples which initially diagnosed as homozygous hemoglobin E. . Clin Lab. 2013;59(5-6):693-697.

75. Pornprasert S, Phanthong S. . Anemia in patients co-inherited with thalassemia and glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PD) deficiency. . Hemoglobin. 2013;37(6):536-543.

76. Wongnoi R, Penvieng N, Singboottra P, Kingkeow D, Oberdorfer P, Sirivatanapa P, Pornprasert S. . Hematological alterations and impaired thymic function in newborns of HIV-infected mothers receiving antiretroviral drugs. . Indian Pediatrics. 2013;50(6):567-572.

77. Wongnoi R, Oberdorfer P, Sirivatanapa P, Phanpong C, Pornprasert S. . Effects of antiretroviral drugs for prevention of HIV-mother-to-child transmission on hematological parameters and hemoglobin synthesis in HIV-uninfected newborns with and without thalassemia carrier. . Curr HIV Res. 2013;11(3):187-192.

78. Pornprasert S, Panya A, Cheepsunthorn CL, Srithep S, Kingkeow D. . HAART has no major impact on hematological and plasma bilirubin changes in HIV-infected patients with congenital G-6-PD deficiency. . Curr HIV Res. 2013;11(3):193-197.

79. Pornprasert S, Panyasai S, Kongthai K, Treesuwan K. . Coinheritance of Hb S [β6(A3)Glu→Val, GAG>GTG] with β(0)-Thalassemia Codon 17 (A>T) in a Thai Patient. . Hemoglobin. 2012;36(3):265-269.

80. Pornprasert S, Treesuwan K, Punyamung M, Kongthai K. . Hb A(2)/E Levels Found in Co-Inheritance with the α-Thalassemia-1 - -(SEA)/ Type Deletion and Either Hb E or β-Thalassemia. . Hemoglobin. 2012;36(4):381-387.

81. Pornprasert S, Kongthai K, Waneesorn J, Jaiping K, Treesuwan K. . Development of control material for hemoglobin analysis. . Clin Chem Lab Med. 2012;50(2):351-356.

82. Pornprasert S, Panyasai S, Treesuwan K. . Unmasking Hb Paksé (codon 142, taa>tat, α2) and its combinations in patients also carrying Hb Constant Spring (codon 142, taa>caa, α2) in northern Thailand. . Hemoglobin. 2012;36(5):491-496.

83. Pornprasert S, Panyasai S, Kongthai K. . Comparison of capillary electrophoregram among heterozygous Hb Hope, Hb Hope/α-thalassemia-1 SEA type deletion and Hb Hope/βº-thalassemia. . Clin Chem Lab Med. 2012;50(9):1625-1629.

84. Pornprasert S, Panyasai S, Waneesorn J, Kongthai K, Singboottra P. . Quantification of hemoglobin Constant Spring in heterozygote and homozygote by a capillary electrophoresis method. . Int J Lab Hematol. 2012;34(2):143-147.

85. Pornprasert S, Traisathit P, Singboottra P, Ngo-Giang-Huong N. . Treatment of opportunistic infections prior to HAART initiation does not affect immune reconstitution in HIV-infected patients. . Curr HIV Res. 2012 ;10(7):592-596.

86. Pornprasert S, Sukunthamala K, Kunyanone N, Sittiprasert S, Thungkham K, Junorse S, Pongsawatkul K, Pattanaporn W, Jitwong C. . Semi-nested Taqman real-time quantitative PCR for noninvasive prenatal diagnosis of Bart's hydrops fetalis. . J Med Assoc Thai. 2012;95(1):6-9.

87. Wongnoi R, Punyamung M, Kongthai K, Mundee Y, Pornprasert S. . Achievement of confirm diagnosis and determination of couple at risk of conceiving babies with severe thalassemia syndromes by Associated Medical Sciences Clinical Service Center, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University. . Bull Chiang Mai Assoc Med 2011;44():116-122.

88. Panyasai S, Sukunthamala K, Jaiping K, Wongwiwatthananukit S, Singboottra P, Pornprasert S. . Interference of hemoglobin Hope on β-thalassemia diagnosis by capillary electrophoresis method. . Am J Clin Pathol. 2011;136(1):14-18.

89. Pornprasert S, Wiengkum T, Srithep S, Chainoi I, Singboottra P, Wongwiwatthananukit S. . Screening of alpha-thalassemia-1 and beta-thalassemia 3.5 kb deletion using a single tube multiplex real-time SYBR Green1-polymerase chain reaction combined with high resolution melting analysis. . Korean J Lab Med. 2011;31(3):138-142.

90. Keren DF, Sample LR, Pornprasert S. . Accounting for Artifactually Elevated HbA2 in Cases of Hb Hope When Measured by Capillary Electrophoresis. . Am J Clin Pathol. 2011;135(6):996-997.

91. Waneesorn J, Panyasai S, Kongthai K, Singboottra P, Pornprasert S. . Comparison between capillary electrophoresis and high performance liquid chromatography for detection and quantification of hemoglobin Constant Spring. . Hemoglobin. 2011;35(4):338-345.

92. Thapsingkaew O, Thongchuai, Pornprasert S. . Radical scavenging activities of crude leaf extracts from Eupatorium odoratum Linn. and Ageratum conyzoides Linn. . Bull Chiang Mai Assoc Med 2011;44(3):195-202.

93. Pornprasert S, Kasemrad C, Sukunthamala K. . Diagnosis of thalassemia on dried blood spot samples by high performance liquid chromatography. . Hemoglobin. 2010;34(5):486-494. .

94. Pornprasert S, Sukunthamala K, Kunyanone N, Sittiprasert S, Thungkham K, Junorse S, Pongsawatkul K, Pattanaporn W, Jitwong C, Sanguansermsri T. . Analysis of real-time PCR cycle threshold of alpha-thalassemia-1 Southeast Asian type deletion using fetal cell-free DNA in maternal plasma for noninvasive prenatal diagnosis of Bart’s hydrops fetalis. . J Med Assoc Thai. 2010;93(11):1243-1248.

95. Panyasai S, Sukunthamala K, Pornprasert S. . Molecular confirmatory testing of hemoglobin Constant Spring by real-time polymerase chain reaction SYBR Green1 with high resolution melting analysis. . Eur J Haematol. 2010;84(6):550-552.

96. Pornprasert S, Leechanachai P, Klinbuayaem V, Leenasirimakul P, Promping C, Inta P, Ajhan S. . Unmasking tuberculosis-associated immune reconstitution inflammatory syndrome in HIV-1 infection after antiretroviral therapy. . Asian Pac J Allergy Immunol. 2010;28(2-3):195-197.

97. Pornprasert S, Sukunthamala K. . SYTO9 and SYBR GREEN1 with a high resolution melting analysis for prenatal diagnosis of beta-thalassemia(0)/hemoglobin-E. . Eur J Haematol. 2010;85(5):424-429.

98. Pornprasert S, Praparattanapan J, Khamwan C, Pawichai S, Pimsarn P, Samleerat T, Leechanachai P, Supparatpinyo K. . Development of TaqMan real-time polymerase chain reaction for the detection and identification of Penicillium marneffei. . Mycoses. 2009;52(6):487-492.

99. Chamras U, Sukunthamala K, Pornprasert S. . SYTO9 and SYBR Green1 with high resolution melting analysis for molecular confirmatory testing of the common Southeast Asian beta(0)-thalassemia mutations. . Hemoglobin. 2009;33(6):539-545.

100. Briand N, Pornprasert S, Ngo-Giang-Huong N, Galactéros F, Pissard S, Tatu T, Sanguansermsri T, Jourdain G, Lallemant M, Le Coeur S. . Perinatal zidovudine prophylaxis in HIV type-1-infected pregnant women with thalassaemia carriage in Thailand. . Antivir Ther. 2009;14(1):117-122.

101. Pornprasert S, Sukunthamala K, Leechanachai P, Sanguansermsri T. . Increased Hb A2 values in an HIV-1-infected patient receiving antiretroviral drugs: a pitfall for thalassemia antenatal diagnosis. . Hemoglobin. 2009;33(2):158-161.

102. Pornprasert S, Sonboon P, Kiatwattanacharoen S, Klinbuayaem V, Leenasirimakul P, Promping C, Inta P, Ajhan S, Leechanachai P. . Evolution of hematological parameters in HIV-1-infected patients with and without thalassemia carriages during highly active antiretroviral therapy. . HIV Clin Trials. 2009;10(2):88-93.

103. Pornprasert S, Kaewbundit A, Phusua A, Suanta S, Saetung R, Sanguansermsri T. . Comparison of real-time PCR SYBR Green1 with HRM analysis and TaqMan MGB probes for detection of alpha-thalassemia-1 SEA type on dried blood spots. . Eur J Haematol 2008;81(5):405-407.

104. Kasemrad W, Jannoi S, Pawichai S, Wongpayapkul L, Klungtrakul K, Pornprasert S. . Evaluation of blood coagulation activity of Thai herbal extracts. . Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 2008;41():15-26.

105. Pornprasert S, Sukunthamala K, Sacome J, Phusua A, Saetang R, Sanguansermsri T, Leechanachai P. . Analysis of real-time SYBR-PCR cycle threshold for diagnosis of -thalassemia-1 Southeast Asian type deletion : application to carrier screening and prenatal diagnosis of Bart’s hydrops fetalis. . Hemoglobin 2008;32(4):393-402.

106. Pornprasert S, Phusua A, Suanta S, Saetung R, Sanguansermsri T. . Detection of alpha-thalassemia-1 Southeast Asian type using real-time gap-PCR with SYBR Green1 and high resolution melting analysis.. Eur J Haematol 2008;80(6):510-514.

107. Pornprasert S, Leechanachai P, Klinbuayaem V, Leenasirikul P, Sukunthamala K, Thunjai B, Phusua A, Saetang R, Sanguansermsri T. . Effect of hematological alterations on thalassemia investigation in HIV-1 infected Thai patients receiving antiretroviral treatment. . HIV Med. 2008;9 (8):660-666..

108. Jongkomlang S, Thongtharb A, Wongpayapkul L, Pornprasert S, Suriyasathaporn W. . The assessment of local bleeding inhibitory activity of Eupatorium odoratum gel in dogs. . J Med Tech Assoc Thailand 2007;35():2151-2159.

109. Faye A, Pornprasert S, Mary JY, Dolcini G, Derrien M, Barré-Sinoussi F, Chaouat G, Menu E. . Characterization of the main placental cytokine profiles from HIV-1 infected pregnant women treated with antiretroviral drugs in France. . Clin Exp Immunol 2007;149(3):430-439.

110. Pornprasert S, Thanuthamcharoen W, Pawichai S, Jannoi P, Jannoi S. . Antibacterial activity of Eupatorium odoratum leaf extract. . J Med Tech Assoc Thailand 2007;35():2010-2017.

111. สาคร พรประเสริฐ กัญญากาญจน์ สุคันธมาลา. . แนวทางแก้ไขปัญหากรณีหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลตรวจการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีเป็นผลบวกปลอมและผลก้ำกึ่ง . วารสารเทคนิคการแพทย์ 2007; 35():2056-2063.

112. Pornprasert S, Faye A, Mary JY, Dolcini G, Leechanachai P, Chaouat G, Ngo N, Barré-Sinoussi F, Menu E. . Down modulation of TNF-alpha mRNA placental expression by AZT used for the prevention of HIV-1 mother-to-child transmission. . Placenta 2006;27 (9-10):989-995.

113. Chaichana W, Sukunthamala K, Khamhae S, Pornprasert S. . A correlation between hematocrit level and iron deficiency in pregnant women. . J Med Tech Assoc Thailand 2006;34(): 1386-1393.

114. Buapun R, Sukunthamala K, Chaichana W, Thitseeseang S, Pornprasert S. . Effect of antiretroviral HIV drug treatment on osmotic fragility test for thalassemia carrier screening. . J Med Tech Assoc Thailand 2006;34():1700-1710.

115. Sukunthamala K, Khamhae S, Chaichana W, Pornprasert S. . Prevalence of thalassemia, G-6-PD deficiency, and iron deficiency among pregnant women at the Chiang-Mai Health Promoting Hospital. . Bull Chiang Mai Assoc Med 2005;38():193-202.

116. Pornprasert S, Jannoi S. . Leukemic cell lines as a quality control for cytochemistry staining. . J Med Tech Assoc Thailand 2005;33():930-937.

117. Faye A, Pornprasert S, Dolcini G, Ave P, Taïeb J, Taupin J-L, Derrien M, Barré-Sinoussi F, Chaouat G, Menu E. . Evaluation of the placental environment with a new in vitro model of histocultures of early and term placentae: determination of cytokine and chemokine expression profiles. . Placenta 2005;26(2-3):262-267.

118. สาคร พรประเสริฐ ชาญณัฏฐ์ พรมพิงค์. การอักเสบเนื่องจากภาวะฟื้นกลับของระบบภูมิคุ้มกันในผู้ติดเชื้อเอชไอวีภายหลังได้รับยาต้านไวรัส . วารสารเทคนิคการแพทย์ 2005;33():889-899 .

119. Kaewprom K, Mundee Y, Chanarat P, Pornprasert S. . Development of gelatin particle agglutination test for Penicillium marneffei antibody detection and preliminary assay validation. . Bull Chiang Mai Assoc Med 2004;37():160-167.

120. Pornprasert S, Chotayaporn M, Pratanaphon R, Tragoolpua K. . Comparison of cell-mediated immune response to Penicillium marneffei antigen in the secreted and sonicated forms.. J Med Tech Assoc Thailand 2004;32():672-682.

121. Pornprasert S, Punturee K, Vinitketkumneun U. . Anti-proliferative and cytotoxic effects of Murdania loriformis on leukemic cell lines. . Chiang Mai Med Bull 2001;40():195-203.

122. Lang-umong T, Pornprasert S. . Inhibitory effect of plasma from Penicillium marneffei infected AIDS patient on proliferation of normal lymphocytes. . Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 2000;33():182-189.

123. Pornprasert S, Rungruengthanakit K, Kingkaew D, Suphavilai C. . Preparation of internal control for anti-HIV antibody detection. . Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 1999;32():20-24.

124. Udomtanakunchai C, Mernsri S, Jeejai S, Intachai N, Ruengdit C, Pornprasert S. . Effect of low dose X-ray on membrane fluidity of thalassemic red blood cells. . Int J Radiat Res. 2021;19(1):75-80..

125. Udomtanakunchai C, Mernsri S, Jeejai S, Intachai N, Ruengdit C, Pornprasert S. . Effect of low dose X-ray on membrane fluidity of thalassemic red blood cells. . Int J Radiat Res. 2020;(Article in Press) ():.

126. Pornprasert S, Tookjai M, Punyamung M, Pongpunyayuen P, Jaiping K. . Development of hemoglobin typing control materials for laboratory investigation of thalassemia and hemoglobinopathies. . Clin Chem Lab Med. 2016;54(1):81-89.

127. Prasitwattanaseree S, Kongpun C, Pornprasert S, Intapat P, Kawilapat S, Traisathit P. . Risk Factors of Malnutrition among Karen Children in Chiang Mai, Thailand. . Open Journal of Statistics 2016;6(5):756-765.

128. Pornprasert S, Jaiping K. . Blood transfusion from a Hb E trait donor can affect beta-thalassemia diagnosis. . Hemoglobin. 2014;38(4):295-298.

129. Pornprasert S, Panyasai S, Waneesorn J, Kongthai K, Singboottra P. . Rapid Identification of Heterozygous and Homozygous Hemoglobin Constant Spring by SYTO9 with a High Resolution Melting Analysis. . Clin Lab. 2012;58(7-8):829-833.

130. Prathomtanapong P, Pornprasert S, Phusua A, Suanta S, Saetung R, Sanguansermsri T. . Detection and identification of beta-thalassemia 3.5 kb deletion by SYBR Green1 and high resolution melting analysis. . Eur J Haematol. 2009 ;82(2):159-160.

131. Pornprasert S, Mary JY, Faye A, Leechanachai P, Limtrakul A, Rugpao S, Sirivatanapa P, Gomuthbutra V, Matanasaravoot W, Le Coeur S, Lallemant M, Barré-Sinoussi F, Menu E, Ngo-Giang-Huong N; ANRS 1267 study team and HIV-1 PMTCT-PlaNet. . Higher placental anti-inflammatory IL-10 cytokine expression in HIV-1 infected women receiving longer zidovudine prophylaxis associated with nevirapine. . Curr HIV Res. 2009;7(2):211-217.

132. Sukunthamala K, Khamhae S, Chaichana W, Thitseeseang S, Sumonviriya S, Winaiwat K, Kunjai P, Nunta B, Pornprasert S. . Prevalence of iron deficiency among Chiangmai College of Dramatic Arts school children. . Thai J Hematol Transfus Med 2007; 17():47-54.

133. Phithanchort C, Jannoi S, Tositarat T, Wongpayapkul L, Pornprasert S. . Effect of Eupatorium odoratum leaf extract on hemostasis.. J Med Tech Assoc Thailand. 2006;34():1711-1720.

134. Pornprasert S, Dettrairat S, Wongchan P, Apichatpiyakul C.. Production of a monoclonal antibody against a yeast secreted antigen of Penicillium marneffei. . Southeast Asian J Trop Med Public Health 2005;36(4):966-969.

135. Sariya L, Klinhom R, Chaiwong T, Pornprasert S. . Detection of antibodies against Penicillium marneffei antigens in Chiang Mai healthy population. . Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 2000;33():172-181.

1. ธนูศักดิ์ ตาตุ มงคล โชตยาภรณ์ สาคร พรประเสริฐ สาวิตรี เจียมพานิชยกุล ณัฐจีรา อินต๊ะใส ธัญญารัตน์ จอมแก้ว จินตนา ยาโนละ สุวิทย์ ด้วงมะโน เดือนเพ็ญ ปัญญาศักดิ์ . การตรวจปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย. . 1. เชียงใหม่:แขนงจุลทรรศนศาสตร์คลินิค; 2558

2. สาคร พรประเสริฐ. กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา. . 2. เชียงใหม่:ดาราวรรณการพิมพ์; 2557

3. สาคร พรประเสริฐ. กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา. . 1. เชียงใหม่:ดาราวรรณการพิมพ์; 2555

4. สาคร พรประเสริฐ . ภาวะโลหิตจางและการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ. . 1. เชียงใหม่:ดาราวรรณการพิมพ์; 2552

5. สาคร พรประเสริฐ. มะเร็งเม็ดเลือดขาว. . 1. เชียงใหม่:ดาราวรรณการพิมพ์; 2542

Author : รางวัลผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น “Outstanding Researchers of the year” ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 ถึง 2563


Author : รางวัล “Industrial Innovation Award” ในผลงานนวัตกรรม “PT Provider” ประจำปี 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Author : รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ/วิจัย ประจำปี 2563 จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ


Author : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปี 2561 ด้านภาครัฐ


Author : รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น เนื่องในงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี


Author : รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ปีการศึกษา 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาวัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวินิจฉัยภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกส์พีดี”


Author : รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ประเภทวิชาการ/วิจัย


Author : รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2558 รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


wrapkit
AMS CMU © 2019 All rights reserved.

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

8.00 AM - 6:00PM

+6653-93-5072