Wrapkit

TH | EN
คณะเทคนิคการแพทย์ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
Faculty
ชื่อ - สกุล : ทรงยศ อนุชปรีดา
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา :
- วท.ด. (ชีวเคมี)
- วท.ม. (จุลชีววิทยา)
- วท.บ. เกษตรศาสตร์ (โรคพืชวิทยา)

1. Yeerong K, Chantawannakul P, Anuchapreeda S, Wangtueai S, Chaiyana W. Optimization of hydrolysis conditions, isolation, and identification of biologically active peptides derived from Acheta domesticus for antioxidant and collagenase inhibition . Antioxidants 2024;13(367):1-27.

2. Liu Y, Zhang L, Wang L, Tang X, Wan S, Huang Q, Ran M, Shen H, Yang Y, Chiampanichayakul S, Tima S, Anuchapreeda S, Wu J. Targeting CD38/ADP-ribosyl cyclase as a novel therapeutic strategy for identification of three potent agonists for leukopenia treatment. Pharmacol Res 2024;200(2024):107068 https://doi.org/10.1016/j.phrs.2024.107068.

3. Panyajai P, Viriyaadhammaa N, Tima S, Chiampanichayakul S, Dejkriengkraikul P, Okonogi S, Anuchapreeda S. Anticancer activity of Curcuma aeruginosa essential oil and its nano-formulations: cytotoxicity, apoptosis and cell migration effects. BMC Complement Med Ther 2024;24(16):https://doi.org/10.1186/s12906-023-04261-9.

4. Yeerong K, Chantawannakul P, Anuchapreeda S, Rades T, Mullertz A, Chaiyana W. Acheta domesticus: a natural source of anti-skin-aging ingredients for cosmetic applications. Pharmaceuticals 2024;17(346):1-20.

5. Khaodee W, Xiyuan G, Han MTT, Tayapiwatana C, Chiampanichayakul S, Anuchapreeda S, Cressey R. Transcriptomic analysis of glucosidase II beta subunit (GluIIB) knockout A549 cells reveals its roles in regulation of cell adhesion molecules (CAMs) and anti‑tumor immunity. BMC Genomics 2024;25(82):1-20.

6. Sassa-deepaeng T, Khumpirapang N, Yodthong W, Myat YY, Anuchapreeda S, Okonogi S. Effects of salts and other contaminations on ciprofloxacin removal efficiency of green synthesized copper nanoparticles. Vet. Sci. 2024;11(179):1-16.

7. Viriyaadhammaa N, Duangmano S, Panyajai Gyi KK, Tima S, Chiampanichayakul S, Okonogi S, Dejkriengkraikul P, Krise J, Saiai A, Anuchapreeda S . Diarylheptanoid 7-(3,4-dihydroxyphenyl)-5- hydroxy-1-phenyl-(1E)-1-heptene from Curcuma Comosa Roxb. inhibits nucleophosmin localization and induces apoptosis in KG-1a leukemic stem cells. JHSMR 2024;():DOI: http://dx.doi.org/10.31584/jhsmr.20241034.

8. Okonogi S, Chittasupho C, Sassa-deepang T, Khampirapang N, Anuchapreeda S. Modification of polyethylene glycol-hydroxypropyl methacrylate polymeric micelles loaded with curcumin for cellular internalization and cytotoxicity to Wilms’ tumor1-expressing myeloblastic leukemia K562 cells . Polymers 2024;16(917):1-15.

9. Zhang Z, Zhang D, Wang F, Liu J, Sun Y, Anuchapreeda S, Tima S, Xiao Z, Duangmano S. Sema4D silencing increase the sensitivity of nivolumab to B16-F10 resistant melanoma via inhibiting the PI3K/AKT signaling pathway. PeerJ 2023;():doi10.7717/peerj.15172.

10. Anuchapreeda S, Shaengkhamnang B, Panyajai P, Chiampanichayakul S, Tima S, Klangsinsirikul P, Vongchan P, Tantiworawit A. Preservation of peripheral blood stem cells (CD34+/CD38-) for bone marrow transplantation in Thai lymphoma patients. Nat. Life Sci. Commun. 2023;22(3):e2023044.

11. Aung W, Chaiyana W, Chiampanichayakul S, Anuchapreeda S, Tima S . Cordyceps militaris extracts inhibit FLT3 protein expression and induce cell cycle arrest in FLT3 overexpressing leukemic cell models. J. Assoc. Med. Sci. 2023;56(2):68-78.

12. Somwongin S, Sirilun S, Chantawannakul P, Anuchapreeda S, Yawootti A, Chaiyana W.. Ultrasound-assisted green extraction methods: an approach for cosmeceutical compounds isolation from Macadamia integrifolia pericarp. Ultrason Sonochem 2023;92(2023):doi.org/10.1016/j.ultsonch.2022.106266.

13. Neimkhum W, Anuchapreeda S, Lin W, Lue S, Lee K, Vhaiyana W. Enhancement of stability and dermal delivery of Carssa carandas Linn. Leaf extract by liquid crystals. J. Drug Delivery Sci. Technol. 2023;104258():doi.org/10.1016/j.jddst.2023.104258..

14. Rueankham L, Panyajai P, Saiai A, Rungrojsakul M, Tima S, Chiampanichayakul S, Yeerong K, Somwongin S, Chaiyana W, Dejkriengkraikul, Okonogi S, Katekunlaphan T, Anuchapreeda S. . BMC Complement. Med. Ther. 2023;23(191):1-20.

15. Arjsri P, Srisawad K, Semmarath W, Umsumarng S, Rueankham L, Saiai A, Rungrojsakul M, Katekunlaphan T, Anuchapreeda S, Dejkriengkraikul P. Suppression of inflammation-induced lung cancer cells proliferation and metastasis by exiguaflavanone A and exiguaflavanone B from Sophora exigua root extract through NLRP3 inflammasome pathway inhibition. Front. Pharmacol. 2023;14(1243727):doi10.3389/fphar.2023.1243727.

16. Wan S, Fan Q, Wu Y, Zhang J, Qiao G, Jiang N, Yang J, Liu Y, Li J, Chiampanichayakul S, Tima S, Tong F, Anuchapreeda S, Wu J. Curcumin-Loaded platelet membrane bioinspired chitosan-modified liposome for effective cancer therapy. Pharmaceutics 2023;15(631):1-17. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics1502063.

17. Lin Y, Lin F, Zhang Z, Peng L, Yang W, Yang M, Luo B, Wu T, Li D, Li X, Ran B, Anuchapreeda S, Chaiwongsa R, Khamphikham P, Duangmano S, Xu J, He T, Pornprasert S. . The FGFR1 signaling pathway upregulates the oncogenic transcription factor FOXQ1 to promote breast cancer cell growth. Int. J. Biol. Sci. 2023;19():744-759.

18. Chaiyana W, Jiamphun S, Bezuidenhout S, Yeerong K, Krueathanasing N, Thammasonrn P, Jittasai P, Tanakitvanicharoen S, Tima S, Anuchapreeda S. Enhanced cosmeceutical potentials of the oil from Gryllus bimaculatus de Geer by nanoemulsions. Int. J. Nanomed. 2023;18(-):2955-2972.

19. Yang S, Wang L, Wu Y, Wu A, Huang F, Tang X, Kantawong F, Anuchapreeda S, Qin D, Mei Q, Chen J, Huang X, Zhang C, Wu J. . Apoptosis in megakaryocytes: safeguard and threat for thrombopoiesis. Front. Immunol 2023;13(1025945):1-18. doi.103389/fimmu.2022.1025945.

20. Yang L, Fu J, Cheng J, Zhou B, Chen M, Anuchapreeda S, Fu J. Novel, heterozygous, de novo pathogenic variant (c.4963delA: p.Thr1656Glnfs*42) of the NF1 gene in a Chinese family with neurofibromatosis type 1. BMC Medical Genom 2023;16(85):1-9.

21. Khamphikham P, Tantiworawit A, Anuchapreeda S. Pharmacologic inhibition of XPO1 by Selinexor improves late-statge erythropoiesis in severely affected -thalassemia/hemoglobin E. Blood 2023;142(Supplement 1):557-558.

22. Tima S, Tapingka T, To-anun C, Noireung P, Intaparn P, Chaiyana W, Sirithunyalug J, Panyajai P, Viriyaadhammaa N, Nirachonkul W, Rueankham L, Aung WL, Chueahongthong F, Chiampanichayakul S, Anuchapreeda S. Anti-leukaemic Cell Proliferation and Cytotoxic Activity of Edible Golden Cordyceps (Cordyceps militaris) Extracts. Evid-Based Complementary Altern Med 2022;Article ID 5347718():1-11. Doi.org/10.1155/2022/5347718.

23. Prommaban A, Sriyab S, Marsup P, Neimkhum W, Sirithunyalug J, Anuchapreeda S, To-anun C, Chaiyana W. Comparison of chemical profiles, antioxidation, inhibition of skin extracellular matrix degradation, and anti-tyrosinase activity between mycelium and fruiting body of Cordyceps militaris and Isaria tenuipes. Pharm Biol 2022;60(1):225-234.

24. Yang L, Fu J, Cheng J, Zhou B, Liu X, Anuchapreeda S, Fu J. Novel, heterozygous, pathogenic variant (c.4272delA: p.I1426Fs*2) for the NF1 gene in a large Chinese family with neurofibromatosis type 1. Molecular Biology Reports 2022;():doi.org/10.1007/s11033-022-08096-4.

25. Chueahongthong F, Tima S, Chiampanichayakul S, Dejkriengkraikul P, Okonogi S, Sasarom M, Rodwattanagul S, Berkland C, Anuchapreeda S. Doxorubicin-Loaded Polymeric Micelles Conjugated with CKR- and EVQ-FLT3 Peptides for Cytotoxicity in Leukemic Stem Cells. Pharmaceutics 2022;14(10)(2115):doi.org/10.3390/pharmaceutics14102115 .

26. Wang F, Yang L, Xiao M, Zhang Z, Shen J, Anuchapreeda S, Tima S, Chiampanichayakul S, Xiao Z. PD-L1 regulates cell proliferation and apoptosis in acute myeloid leukemia by activating PI3K-AKT signaling pathway. Scientific Reports 2022;12(11444):Doi.org/10.1038/s41598-022-15020-0.

27. Vaithamon P, Boonlum N, Chaiyana W, Tima S, Anuchapreeda S, Trakkunjae C, Apiwatanapiwat W, Janchai P, Boondaeng A, Nimitkeatkai H, Jarerat A. Mushroom β-glycan recovered from antler-type fruiting body of Ganoderma lucidum by Enzymeatic process and its potential biological activity for cosmeceutical applications. Polymers 2022;14(4202):Doi.org/10.3390/polym4194202.

28. Wan S. Wu Y, Fan Q, Yang G, Hu H, Tima S, Chiampanichayakul S, Anuchapreeda S, Wu J. Bioinspired platelet-like nanovector for enhancing cancer therapy via p-selectin targeting. Pharmaceutics 2022;14(2614):doi.org/10.3390/pharmaceutics14122614.

29. Panyajai P, Chueahongthong F, Viriyaadhammaa N, Nirachonkul W, Tima S, Chiampanichayakul S, Anuchapreeda S, Okonogi S. Anticancer activity of Zingiber ottensii essential oil and its nanoformulations. PLOS ONE 2022;17(1):e0262335. Doi.org/10.1371/journal.pone.0262335.

30. Liu Y, Huang Y, Li J, Wan S, Jiang N, Yang J, Chiampanichayakul S, Tima S, Anuchapreeda S, Wu J. A comprehensive comparison of medication strategies for platinum-sensitive recurrent ovarian cancer: A Bayesian network meta-analysis. Frontiers in Pharmacology 2022;():doi 10.3389/fphar.2022.1010626.

31. Viriyaadhammaa N, Duangmano S, Saiai A, Tungjai M, Dejkriengkraikul P, Tima S, Chiampanichayakul S, Krise J, Anuchapreeda S. A novel drug modulator diarylheptanoid (trans-1,7-diphenyl-5-hydroxy-1-heptene) from Curcuma comosa rhizomes for P-glycoprotein function and apoptosis induction in K562/Adr leukemic cells. Int. J. Mol. Sci. 2022;23(8989):Doi.org/10.3390/ijms23168989.

32. Khumpirapang N, Suknuntha K, Wongrattanakamon, Jiranusornkul S, Anuchapreeda S, Wellendorph P, Mullertz A, Rades T, Okonogi S. The binding of Alpinia galanga oil and its nanoemulsion to mammal GABAA receptors using rat cortical membranes and an in silico modeling platform. Pharmaceutics 2022;14(650):Doi.org/10.3390/pharmaceutics14030650.

33. Chaiyana W, Punyoyai C, Sriyab S, Prommaban A, Sirilun S, Maitip J, Chantawannakul P, Neimkhum W, Anuchapreeda S. . Anti-inflammatory and antimicrobial activities of fermented Ocimum sanctum Linn. extracts against skin and scalp microorganisms. Chem Biodiversity 2022;19(e202100799):doi.org/10.1002/cbdv.202100799.

34. Vaithamon P, Boonlum N, Chaiyana W, Tima S, Anuchapreeda S, Trakkunjae C, Apiwatanapiwat W, Janchai P, Boondaeng A, Nimitkeatkai H, Jarerat A. Mushroom β-glycan recovered from antler-type fruiting body of Ganoderma lucidum by Enzymeatic process and its potential biological activity for cosmeceutical applications. Polymers 2022;14(4202):doi.org/10.3390/polym4194202.

35. Saosathan S, Khounvong J, Rungrojsakul M, Katekunlaphan T, Tima S, Chiampanichayakul S, Berkland C, Anuchapreeda S. Costunolide and parthenolide from Champi Sirindhorn (Magnolia sirindhorniae) inhibit leukemic cell proliferation in K562 and molt-4 cell lines. Nat Prod Res 2021;35(6):988-992.

36. Sriyab S, Laosirisathian N, Punyoyai C, Anuchapreeda S, Tima S, Chiampanichayakul S, Chaiyana W. Nutricosmetic effects of Asparagus officinalis: a potent matrix metalloproteinase‑1 inhibitor. Scientific Report 2021;11(8772):doi.org/10.1038/s41598-021-88340-2.

37. Lin Y, Lin F, Anuchapreeda S, Chaiwongsa R, Duangmano S, Ran B, Pronprasert S. Effect of miR-133bb on progression and cisplatin resistance of triple-negative breast cancer through FGFR1-Wnt--catenin axis. Am J Transl Res 2021;13(6):5969-5984.

38. Rungrojsakul M, Okonogi S, Panyajai P, Anuchapreeda S. Cytotoxic and antiproliferative effects of crude ethanolic extract from Piper betle leaves on leukemic cell lines. J Assoc Med Sci 2021;54(2):42–50.

39. Chueahongthong F, Tima S, Chiampanichayakul S, Berkland C, Anuchapreeda S. Co-treatments of edible curcumin from turmeric rhizomes and chemotherapeutic drugs on cytotoxicity and FLT3 protein expression in leukemic stem cells. Molecules 2021;56(5785):doi.org/10.3390/molecules26195785.

40. Khampirapang N, Sassa-deepaeng T, Suknuntha K, Anuchapreeda S, Okonogi S. Masculinizing effects of Chrysin-loaded poloxamer micelles on Siamese fighting fish. Vet. Sci. 2021;8(305):Doi.org/10.3390/vetsci8120305.

41. Yeerong K, Sriyab S, Punyoyai C, Chantawannakul P, Anuchapreeda S, Prommaban A, Chaiyana W. Skin irritation and potential antioxidant, anti-collagenase, and anti-elastase activities of edible insect extracts. . Scientific Reports 2021;11(1):22954. Doi10.1038/s41598-021-02382-0.

42. Cheng J, Zhou Q, Fu J, Wei C, Zhang L, MSS Khan, Lv H, Anuchapreeda S, Fu J. Novel compound heterozygous missense variants (c.G955A and c. A1822C) of CACNA2D4 likely causing autosomal recessive retinitis pigmentosa in a Chinese patient. 3 Biotech 2021;11(208):doi.org/10.1007/s13205-021-02761-4.

43. Nirachonkul W, Ogonoki S, Thumavijit T, Chiampanichayakul S, Panyajai P, Anuchapreeda S, Tima S, Chiampanichayakul S. CD123-Targeted Nano-Curcumin Molecule Enhances Cytotoxic Efficacy in Leukemic Stem Cells. Nanomaterials 2021;11(2974):doi.org/10.3390/ nano11112974.

44. Marsup P, Yeerong K, Neimkhun W, Sirithunyalug J, Anuchapreeda S, To-anun C, Chaiyana W.. Enhancement of chemical stability and Dermal delivery of Cordyceps militaris extracts by nanoemulsion. Nanomaterials 2020;10(8):1565; https://doi.org/10.3390/nano10081565.

45. Saosathan S, Khounvong J, Rungrojsakul M, Katekunlaphan T Tima S, Chiampanichayakul S, Anuchapreeda S. Inhibitory effects of costunolide and parthenolide from Champi Sirindhorn (Magnolia sirindhorniae) on FLT3 protein expression in EoL-1 leukemic cells. J Assoc Med Sci 2020;53(1):8-19.

46. Viriyaadhammaa N, Saiai A, Neimkhum W, Nirachonkul W, Chaiyana W, Chiampanichayakul S, Tima S, Usuki T, Duangmano S, Anuchapreeda S. Cytotoxic and Antiproliferative Effects of Diarylheptanoids Isolated from Curcuma comosa Rhizomes on Leukaemic Cells. Molecules 2020;25(5476):doi:10.3390/molecules25225476.

47. Laothaweerungsawat N, Niemkhun W, Anuchapreeda S, Sirithunyalug J, Chaiyana W.. Transdermal delivery enhancement of carvacrol from Origanum vulgare L. essential oil by microemulsion. Int J Pharm 2020;579():https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2020.119052.

48. Shaengkhamnang B, Panyajai P, Chiampanichayakul S, Tima S, Chaiwongsa R, Thumvijit T, Klangsinsirikul P, Tantiworawit A, Anuchapreeda S. Preservative methods for autologous peripheral blood stem cells collected from Thai patients with multiple myeloma. J Assoc Med Sci 2020;53(2):14-22.

49. Anuchapreeda S, Anzawa R, Viriyaadhammaa N, Neimkhum W, Chaiyana W, Okonogi S, Usuki T. Isolation and biological activity of agrostophillinol from kaffir lime (Citrus hystrix) leaves. Bioorg Med Chem Lett 2020;30():1-4.

50. Chaiyana W, Anuchapreeda S, Lee KH, Lue SC, Lin WC, Marsup P, Somwongin S.. Dermal delivery enhancement of natural anti-ageing compounds from Ocimum sanctum Linn. Extract by nanostructured lipid carriers. Pharmaceutics 2020;309():1-19.

51. Anuchapreeda S, Fah Chueahongthong F, Viriyaadhammaa N, Panyajai P, Anzawa R, Tima S, Ampasavate C, Saiai A, Rungrojsakul M, Usuki T, Okonogi S.. Antileukemic Cell Proliferation of Active Compounds from Kaffir Lime (Citrus hystrix) Leaves. Molecules 2020;25(6):1300; doi.org/10.3390/molecules25061300.

52. Tima S, Okonogi S, Ampasavate C, Berkland C, Anuchapreeda S. FLT3-specific curcumin micelles enhance activity of curcumin on FLT3-ITD overexpressing MV4-11 leukemic cells. Drug Dev Ind Pharm 2019;doi: 10.1080/03639045.2018.1562462():1-26.

53. Chaiyana W, Anuchapreeda S, Punyoyai C, Neimkhum W, Lee KH, Lin WC, Lue SC, Viernstein H, Mueller M. Ocimum sanctum Linn. as a natural source of skin anti-ageing compounds. Ind Crop Prod 2019;127():217-24.

54. Wichayapreechar P, Anuchapreeda S, Phongpradist R, Rungseevijitprapa W, Ampasavate C. Dermal targeting of Centella asiatica extract using hyaluronic acid surface modified niosomes. J Liposome Res 2019;doi: 10.1080/08982104.2019.1614952():1-11.

55. Ampasavate C, Jutapakdee W, Phongpradist R, Tima S, Tantiworawit A, Charoenkwan P, Chinwong D, Anuchapreeda S. FLT3, a Prognostic Biomarker for Acute Myeloid Leukemia (AML): Quantitative Monitoring with a Simple Anti-FLT3 Interaction and Flow Cytometric Method. J Clin Lab Anal 2019;33(4):1-9 .

56. Anuchapreeda S, Rungrojsakul M, Tima S, Chiampanichayakul S, Krig SR. Co-activation of WT1 and AP-1 Proteins on WT1 Gene Promoter to Induce WT1 Gene Expression in K562 Cells. Cell Signal 2019;55():339-47.

57. Panyajai P, Tima S, Chiampanichayakul S, Anuchapreeda S. Dietary Turmeric Bisdemethoxycurcumin Suppresses Wilms’ Tumor 1 and CD34 Protein Expressions in KG-1a Leukemic Stem Cells. Nutr Cancer: An International Journal 2019;doi.org/10.1080/01635581.2019.1598565():1-12.

58. Ratnobol K, Tima S, Rungrojsakul M, Okonogi S, Chiampanichayakul Anuchapreeda S. Effects of crude medicinal Thai flower extracts on cytotoxicity and FMS-like tyrosine kinase 3 protein expression in EoL-1 leukemic cell line. J Assoc Med Sci 2019;52(1):18-24.

59. Panyajai P, Amnajphook N, Keawsangthongcharoen S, Chiampanichayakul S, Tima S, Anuchapreeda S. Study of leukemic stem cell population (CD34+/CD38-) and WT1 protein expression in human leukemic cell lines. J Assoc Med Sci 2018;51(1):38-44.

60. Anuchapreeda S, Khumpirapang N, Rupitiwiriya K, Tho-iam L, Saiai A, Okonogi S, Usuki T. Cytotoxicity and inhibition of leukemic cell proliferation by sesquiterpenes from rhizomes of Mah-Lueang (Curcuma cf. viridiflora Roxb.). Bioorg Med Chem Lett 2018;28():410–4.

61. Anuchapreeda S, Panyajai P, Tima S, Rungrojsakul M, Chiampanichayakul S. Bisdemethoxycurcumin Suppresses Wilms' Tumor 1 and CD34 Protein Expressions in KG-1a Leukemic Stem Cells. Cancer Sci 2018;109(Special Issue: SI, Supplement: 2):1307.

62. Khumpirapang N, Surachai Pikulkaew S, Anuchapreeda S, Okonogi S. . Alpinia galanga oil—A new natural source of fish anaesthetic. Aquac Res 2018;DOI: 10.1111/are.13609():1-11.

63. Anuchapreeda S, Khumpirapang N, Chiampanichayakul S, Nirachonkul W, Saiai A, Usuki T, Okonogi S. Characterization and Biological Properties of Zederone and Zedoarondiol from Rhizomes of En-Lueang (Curcuma cf. amada Roxb.). Nat Prod Comm 2018;13():1-4.

64. Khumpirapang N, Pikulkaew S, Anuchapreeda S, Okonogi S. Anesthetic activity of plant essential oils on Cyprinus carpio (koi carp). Drug Discoveries & Therapeutics 2018;12(1):21-30.

65. Ngernnak C, Panyajai P, Anuchapreeda S, Wongkham W, Saiai A. . Phytochemical and cytotoxic investigations of the heartwood of Caesalpinia sappan Linn.. Asia J Pharm Clin Res 2018;11(2):336-9.

66. Khondee S, Chittasupho C, Tima S, Anuchapreeda S. Doxorubicin-loaded micelle targeting MUC1: a potential therapeutic for MUC1 triple negative breast cancer treatment. Curr Drug Deliv 2018;15():406-16.

67. Chueahongthong F, Tima S, Anuchapreeda S. Cytotoxic effects of co-treatment of doxorubicin-curcumin and idarubicin-curcumin on KG1a and EoL-1 leukemic cell lines. Cancer Sci 2018;109(Special Issue: SI, Supplement: 2):558.

68. Tima S, Anuchapreeda S, Ampasavate C, Berkland C, Okonogi S. Stable curcumin-loaded polymeric micellar formulation for enhancing cellular uptake and cytotoxicity to FLT3 overexpressing EoL-1 leukemic cells. Eur J Pharm Biopharm 2017;114():57-68.

69. Sangkaruk R, Rungrojsakul M, Tima S, Anuchapreeda S. Effect of Thai saraphi flower extracts on WT1 and Bcr/Abl protein expression in leukemic cell lines. Afr J of Tradit Complement Altern Med 2017;14(2):16-24.

70. Chittasupho C, Anuchapreeda S, Sarisuta N. CXCR4 targeted dendrimer for anti-cancer drug delivery and breast cancer cell migration inhibition. Eur J Pharm Biopharm 2017;119():310-21.

71. Chaiyana W, Anuchapreeda S, Leelapornpisid P, Phongpradist R, Viernstein H, Mueller M. Development of microemulsion delivery system of essential oil from Zingiber cassumunar Roxb. rhizome for improvement of stability and anti-inflammatory activity. AAPS PharmSciTech 2017;DOI: 10.1208/s12249-016-0603-2():1-11.

72. Utthawang W, Ampasavate C, Okonogi S, Rungrojsakul M, Chiampanichayakul S, Tima S, Anuchapreeda S. Low Doses of Partially Purified Fraction of Kaffir Lime (Citrus hystrix DC.) Leaf Extract Induce Cell Death in Molt4 Cells. J Assoc Med Sci 2017;50(1):27-37.

73. Somno A, Anuchapreeda S, Chruewkamlow N, Pata S, Kasinrerk W, Chiampanichayakul S. Involvement of CD147 on Multidrug Resistance through the Regulation of P-glycoprotein Expression in K562/ADR Leukemic Cell Line. Leuk Res Rep 2016;6():33-8.

74. Rungrojsakul M, Katekunlaphan T, Saiai A, Ampasavate C, Okonogi S, Sweeney CA, Anuchapreeda S.. Down-regulatory mechanism of mammea E/BB from Mammea siamensis seed extract on Wilms’ Tumor 1 expression in K562 cells. BMC Complem Altern M 2016;16(130):1-11.

75. Sangkaruk R, Tima S, Rungrojsakul M, Chiampanichayakul S, Anuchapreeda S. Effects of Saraphi (Mammea siamensis) flower extracts on cell proliferation and Fms-like tyrosine kinase 3 expression in leukemic EoL-1 cell line.. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 2016;49(2):286-93.

76. Semsri S, Anuchapreeda S, Janwitayanuchit W. Inhibitory effects of crude ethanolic leave extract from Moringa oleifera Lam. on Wilms’ tumor 1 protein expression in K562 leukemic cell line. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 2016;49(1):53-64.

77. Tima S, Okonogi S, Ampasavate C, Pickens C, Berkland C, Anuchapreeda S. Development and Characterization of FLT3-Specific Curcumin-Loaded Polymeric Micelles as a Drug Delivery System for Treating FLT3-Overexpressing Leukemic Cells. J Pharm Sci 2016;105():3645-57.

78. Rungrojsakul M, Saiai A, Ampasavate C, Okonogi S, Anuchapreeda S. . . Inhibitory effect of mammea E/BB from Mammea siamensis seed extract on Wilms’ Tumor 1 protein expression in a K562 leukemic cell line. Nat Prod Res 2016;30(4):443-7.

79. Naksuriya O, Shi Y, van Nostrum CF, Anuchapreeda S, Hennink WE, Okonogi S. HPMA-based polymeric micelles for curcumin solubilization and inhibition of cancer cell growth. Eur J Pharm Biopharm 2015;94():501–12.

80. Somno A, Anuchpreeda S, Chiampanichayakul S. Expressions of P-glycoprotein, survivin and CD147 molecules on multidrug resistance leukemic cell line K562/Adr. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 2015;48(3):173-81.

81. Chaiyana W, Phongpradist R, Leelapornpisid P, Anuchapreeda S. Microemulsion-based hydrogel for topical delivery of indomethacin. Int J Pharm Pharm Sci 2015;7(2):213-9.

82. Phongpradist R, Chaiyana W, Anuchapreeda S. Curcumin-Loaded multi-valent ligands conjugated -nanoparticles for anti-inflammatory activity. Int J Pharm Pharm Sci 2015;7(4):203-8.

83. Tima S, Ichikawa H, Ampasavate C, Okonogi S, Anuchapreeda S. Inhibitory Effect of Turmeric Curcuminoids on FLT3 Expression and Cell Cycle Arrest in the FLT3-Overexpressing EoL-1 Leukemic Cell Line. J Nat Prod 2014;77(4):948-54.

84. Phongpradist R, Ampasavate C, Anuchapreeda S. Modifying of Targeted Nanoparticles for Lymphocyte Function Associated Antigen-1 Expressing U937 Cell Line Using cIBR Peptide. Adv Sci Eng Med 2013;5():1-7.

85. Jutapakdee W, Anuchapreeda S, Ampasavate C. Determination of FLT3 Levels in Leukemic Cell Lines by Flow Cytometry, Western Blot Analysis, and RT-PCR. PROCEEDINGS: International Graduate Research Conference 2013 2013;20 December 2013():215-221.

86. Phongpradist R, Chiampanichayakul S, Tima S, Siahaan T, Berkland C, Anuchapreeda S, Ampasavate C. Potential cIBR-Conjugated PLGA Nanoparticles for Selective Targeting to Leukemic Cells. World Acad Sci Eng Technol 2012;66():252-60.

87. Anuchapreeda S, Fukumori Y, Okonogi S, Ichikawa H. Preparation of Lipid Nanoemulsions Incorporating Curcumin for Cancer Therapy. J Nanotechnol 2012;1012(1012):1-11.

88. Phongpradist R, Chittasupho C, Intasai N, Teruna J Siahaan TJ, Berkland CJ, Anuchapreeda S, Ampasavate C. Biodegradable Nanoparticles Surface Modification Techniques with cIBR Peptide Targeting to LFA-1 Expressing Leukemic Cells. J Nanotechnol Eng Med 2012;3():041005-1 – 041005-9.

89. Semsri S, Sweeney C, Intasai N, Jomgeow T, Tima S, Limtraku P, Anuchapreeda S. Pure curcumin inhibits exogenous WT1 (+/+) isoform protein via degradation pathway and protein kinase C in transfected U937 cells. Afr J Pharm Pharmacol 2011;5(16):1846-56.

90. Iangcharoen P, Punfa W, Yodkeeree S, Kasinrerk W, Ampasavate C, Anuchapreeda S, Limtrakul P. Anti-P-glycoprotein conjugated nanoparticles for targeting drug delivery in cancer treatment. Arch Pharm Res 2011;34(10):1679-89.

91. Chueahongthong F, Ampasavate C, Okonogi S, Tima S, Anuchapreeda S. Cytotoxic effects of crude kaffir lime (Citrus hystrix, DC.) leaf fractional extracts on leukemic cell lines. J Med Plant Res 2011;5(14):3097-105.

92. Yucharoen R, Anuchapreeda S, Yingmanee Y. Anti-herpes simplex virus activity of extracts from the culinary herbs Ocimum sanctum L, Ocimum basilicum L and Ocimum americanum L. Afr J Biotechnol 2011;10(5):860-6.

93. Semsri S, Krig SR, Kotelawala L, Sweeney CA, Anuchapreeda S. Inhibitory mechanism of pure curcumin on Wilms’ tumor 1 (WT1) gene expression through the PKCalpha signaling pathway in leukemic K562 cells. FEBS Letters 2011;585():2235-42.

94. Saeio K, Yotsawimonwat S, Anuchapreeda S, Okonogi S. Development of microemulsion of a potent anti-tyrosinase essential oil of an edible plant. Drug Discoveries & Therapeutics 2011;5(5):246-52.

95. Tima S, Phanphuech B, Anuchapreeda S. Cytotoxic study of Houttuynia cordata Thunb crude extracts on HL-60 and Molt4 leukemic cell line. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 2010;43(1):30-8.

96. Boonrao M, Yodkeeree S, Chadarat Ampasavate, Anuchapreeda S, Limtrakul P. Inhibitory Effect of Turmeric Curcuminoids on Matrix Metalloproteinase-3 Secretion in Human Invasive Breast Carcinoma Cells. Arch Pharm Res 2010;33(7):989-98.

97. Khornkarn R, Okonogi S, Ampasavate C, Anuchapreeda S. , Food and Chemical Toxicology. Investigation of fruit peel extracts as sources for compounds with antioxidant and cytotoxicity activities. Food Chem Toxicol 2010;48():2122-9.

98. Chiampanichayakul S, Anuchapreeda S, Chruewkamlow N, Mahasongkram K, Thanaratanakorn P, Kasinrerk W. Production of monoclonal antibodies to P-glycoprotein: Its application in detection of soluble and surface P-glycoprotein of leukemia patients. Int J Hematol 2010;92():326-33.

99. Ampasavate C, Ogonoki S, Anuchapreeda S. Cytotoxicity of extracts from fruit plants against leukemic cell lines. Afr J Pharm Pharmacol 2010;4(1):013-021.

100. Phongpradist R, Chittasupho C, Okonogi S, Siahaan T, Anuchapreeda S, Ampasavate C, Berkland C. LFA-1 on Leukemic Cells as a Target for Therapy or Drug Delivery. Curr Pharm Des 2010;16():2321-30.

101. Phromnoi K, Yodkeree S, Anuchapreeda S, Limtrakul P. Effect of bioflavonoids on MMP-3 and invasion of human invasive breast carcinoma cell line. Acta Pharm Sin 2009;30():1169–76.

102. Semsri S, Ampasavate C, Okonogi S, Srikamchum M. Anuchapreeda S. Effect of Mangosteen peel fraction extracts on WT1 gene and WT1 protein expression in leukemic cell lines. Songkla Med J 2009;27():389-403.

103. Anuchapreeda S, Tima S, Duangrat C, Limtrakul P. Effect of pure curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin on WT1 gene expression in leukemic cell lines. Cancer Chemother Pharmacol 2008.;62():585-94.

104. Tima S, Chanarat P, Duangrat C, Limtrakul P, Anuchapreeda S. Inhibitory Effect of Curcuminoids on Wilms’ tumor 1 (WT1) Gene and Its Protein Expression in Leukemic Cell Lines. Songkla Med J 2008;26(1):1-13.

105. Okonogi S, Tachakittirungrod S, Chowwanapoonpohn S, Duangrat C, Anuchpreeda S. Comparison of Antioxidant Capacity and Cytotoxicity of Certain Fruit Peel Extracts. Food Chem 2007;103():839-46.

106. Anuchapreeda S, Maiprasert K, Tima S, Limtrakul P. Effect of Curcuminoids on MDR Phenotype in Human Embryonic Kidney Cell Lines. Srinagarind Med J 2007;22(4):425-33.

107. Anuchapreeda S, Limtrakul P, Thanarattanakorn P, Sittipreechacharn S, Chanarat P. Inhibitory effect of curcumin on WT1 gene expression in patient leukemic cells. Arch Pharm Res 2006;29(1):80-7.

108. Anuchapreeda S, Thanarattanakorn P, Sittipreechacharn S, Tima S, Chanarat P. Limtrakul P. Inhibitory effect of curcumin on MDR1 gene expression in patient leukemic cells. Arch Pharm Res 2006;29(10):866-73.

109. Anuchapreeda S, Sadjapong W, Duangrat C, Limtrakul P . The cytotoxic effect of curcumin, demethoxycurcumin and bisdemethoxycurcumin purified from Turmeric powder on leukemic cell lines. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 2006;39(1):60-71.

110. Anuchapreeda S, Thanarattanakorn P, Sittipreechacharn S, Chanarat P, Limtrakul P . Curcumin inhibits WT1 gene expression in human leukemic K562 cells. Acta Pharm Sin 2006;27(3):360-6.

111. Anuchapreeda S, Wikan N, Tima S, Thanarattanakorn P, Sittipreechacharn S, Limtrakul P. Effect of curcumin on WT1 gene expression in human leukemic cells. J Med Tech Assoc Thailand 2005;33(3):1252-64.

112. Limtrakul P, Anuchapreeda S, Bhudsuk D. Modulation of human multidrug-resistance MDR-1 gene by natural curcuminoids. Acta Hortic 2005;678():75-83.

113. Limtrakul P, Anuchapreeda S, Bhudsuk D. Modulation of human multidrug-resistance MDR-1 gene by natural curcuminoids. BMC Cancer 2004;4(13):1-6.

114. Chearwae W, Anuchapreeda S, Nandigama K, Ambudkar S, Limtrakul P. Biochemical mechanism of modulation of human P-glycoprotein (ABCB1) function by curcuminoids purified from Turmeric powder. Biochem pharmacol 2004;68():2043-52.

115. Waiwut P, Anuchapreeda S, Limtrakul P. Curcumin inhibits P-glycoprotein level in carcinoma of cervix cells (KB-carcinoma cell lines) induced by vinblastine. Chiang Mai Med. Bull. 2002;41():135-43.

116. Anuchapreeda S, Muangmoonchai R, Limtrakul P. Effect of curcuminoids on MDR1 gene promoter activity in human cervical carcinoma cells. Chiang Mai Med. Bull. 2002;41(4):189-202.

117. Anuchapreeda S, Leechanachai P, Smith M, Ambudkar SV, Limtrakul P. Modulation of P-glycoprotein expression and function by curcumin in Multidrug resistant human KB cells. Biochem pharmacol 2002;64():573-82.

118. Limtrakul P, Anuchapreeda S, Lipigorngoson S, Dunn F. Inhibition of carcinogen induced c-Ha-ras and c-fos proto-oncogenes expression by dietary curcumin. BMC Cancer 2001;1(1):1-7.

119. Limtrakul P, Anuchapreeda S, Lipigorngoson S, Dunn F. Inhibition of carcinogen induced c-Ha-ras and c-fos proto-oncogenes expression by dietary curcumin. Chiang Mai Med. Bull. 2001;40():127-37.

120. Limtrakul P, Chearwae W, Anuchapreeda S. The effect of curcumin on the proliferation of cancer cell lines. Chiang Mai Med Bull 1999;38():55-61.

121. Limtrakul P, Anuchapreeda S, Namwong O, Lipigornroson S, Apisariyaku A, Dünn, F.W. Chemopreventive effect of dietary curcumin on TPA-induced skin tumors in mice. FASEB J 1998;12(8):A1342.

1. วรรธิดา ชัยญาณะ สุวิมล สมวงษ์อินทร์ ทรงยศ อนุชปรีดา ศศิธร ศิริลุน ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร กรรมวิธีการสกัดสารสำคัญจากเปลือกแมคคาเดเมีย เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร 2101006297 วันที่ยื่นขอ 05/10/2564. . . . :; 2564

2. วรรธิดา ชัยญาณะ สุวิมล สมวงษ์อินทร์ ทรงยศ อนุชปรีดา ศศิธร ศิริลุน ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอิมัลชั่นที่มีสารสกัดจากเปลือกแมคคาเดอมีย เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร 2103002907 วันที่ยื่นขอ 05/10/2564. . . . :; 2564

3. รัชดา เครสซี่ ทรงยศ อนุชปรีดา ภูวดล เหล่าอาภากุล ปวเรศ ปัญญาใจ รายงานการประดิษฐ์เรื่อง “เส้นมักกะโรนีที่มีส่วนผสมของแป้งกล้วยดิบดัดแปลงและกรรมวิธีการผลิต” เลขที่คำขอ สิทธิบัตรเลขที่ 2003001743 วันที่ยื่นขอ 29/7/2563. . . . :; 2563

4. วรรธิดา ชัยญาณะ ทรงยศ อนุชปรีดา สูตรตำรับผลิตภัณฑ์อนุภาคนาโนรูปแบบนาโนสตรัคเจอร์ลิปิดที่ประกอบด้วยกรดโรสมารินิกและกรรมวิธีการเตรียม เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร 2001000799 วันที่ยื่นขอ 12/2/2563. . . . :; 2563

5. วรรธิดา ชัยญาณะ จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ ทรงยศ อนุชปรีดา ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ธวัช ทะพิงค์แก ปชาบดี มาทรัพย์ ส่วนผสมขนาดอนุภาคนาโนในรูปแบบนาโนอิมัลชั่นที่ประกอบด้วยสารคอร์ไดเซปิน เลขที่คำขออนุสิทธิบัตร 2001004133 วันที่ยื่นขอ 22/7/2563. . . . :; 2563

6. ศิริพร โอโกโนกิ ทรงยศ อนุชปรีดา สิงห์คำ ธิมา รายงานการประดิษฐ์เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตอนุภาคนาโนเคอร์คิวมิน (Process of nano-curcumin production)” เลขที่คำขอ สิทธิบัตรเลขที่ 1601003847 วันที่ยื่นขอ 28/6/2559. . . . :; 2559

7. ทรงยศ อนุชปรีดา สาวิตรี เจียมพานิชยกุล สิงห์คำ ธิมา. สัณฐานวิทยาของเซลล์ในเลือดและไขกระดูก . . 4. เชียงใหม่:บริษัท สันติภาพแพ็คพริ้นท์ จำกัด; 2558

8. พรงาม ลิ้มตระกูล, ชฎารัตน์ อัมพะแศวต, ทรงยศ อนุชปรีดา จดอนุสิทธิบัตร รายงานการประดิษฐ์เรื่อง "อนุภาคนาโนที่เชื่อมกับโมโนโคลนอบแอนติบอดีต่อพี-กลัยโคโปรตีน เพื่อใช้ในการนำส่งยารักษามะเร็ง" และวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว อนุสิทธิบัตรเลขที่ 1003000613 วันที่ยื่นขอ 12/7/2553. . . . :; 2553

9. พรงาม ลิ้มตระกูล, ทรงยศ อนุชปรีดา กระบวนการผลิตเคอร์คิวมินอยด์ที่สกัดจากธรรมชาติไทย และการนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับยาเคมีบำบัด สิทธิบัตรเลขที่ 077417 วันที่ยื่นขอ 18/10/45 สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา จ. นนทบุรี. . . . :; 2545

Author : รางวัลการเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น) โดย นางสาวกานต์ธีรา ปินตาเสน (โดยมี ผศ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) เรื่อง “ผลของสาร Epieudesmin จากส่วนใบของมหาพรหมราชินี (Mitrephora sirikitae) ต่อการแสดงออกของโปรตีน FLT3 และ WT1 ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด EoL-1” งานวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556


Author : รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก เรื่อง "Effect of Turmeric Curcuminoids on MDR1 Gene Promoter Activity and P-glycoprotein Function in Cervical Carcinoma cell lines" จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546


Author : รางวัลผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทรุ่นเชี่ยวชาญ สังกัดภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2557 จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Author : รางวัลชมเชยวิทยานิพนธ์ เรื่อง "Effect of Turmeric Curcuminoids on MDR1 Gene Promoter Activity and P-glycoprotein Function in Cervical Carcinoma cell lines" จากสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2546


Author : รางวัลการเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (รางวัลโปสเตอร์ดีมาก) โดย นางสาวพรพรรณ เพียงสุวรรณ์ (โดยมี รศ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) เรื่อง “ผลการยับยั้งของสารสกัดหยาบจาก Curcuma spp. (ม้าเหลือง เพชรม้า และเอ็นเหลือง) ต่อการเจริญเติบโตของเซลล์และการแสดงออกของโปรตีน WT1 ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด Molt 4 และ U937 งานวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557


Author : รางวัล Best Poster Award NFA 2015-1st place จากการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ The 2nd International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications (NFA 2015) ณ ประเทศสโลวาเกีย


Author : รางวัลการเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (รางวัลชมเชยโปสเตอร์) โดย นายวิทวัส สัจาพงศ์ (โดยมี อ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) เรื่องผลของเคอร์คิวมิน ดีเมตทอกซีเคอร์คิวมิน และบีสดีเมตทอกซีเคอร์คิวมิน ต่อการยับยั้งการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว จากงานวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546


Author : รางวัลการเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (รางวัลโปสเตอร์ดีมาก) โดย นางสาวอรสุธี จันทร์นิ่ม (โดยมี อ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) เรื่องผลของเคอร์คิวมิน ต่อการแสดงออกของยีนดื้อยา (MDR1 gene) ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยลิวคีเมีย งานวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547


Author : รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น โดยนายสิงห์คำ ธิมา (โดยมี อ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) เรื่อง “ผลของสารสกัดเคอร์คิวมินอยด์จากขมิ้นชันต่อการยับยั้งการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด K562, U937, HL60 และ Mol4” จากงานวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549


Author : รางวัล Best Poster Award NFA 2015-1st place จากการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ The 2nd International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications (NFA 2015) ณ ประเทศสโลวาเกีย


Author : รางวัลการเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (รางวัลโปสเตอร์ดีเลิศ และดีเด่น) โดย นางสาวกมลรัตน์ พงศ์ธีระดุลย์ (โดยมี อ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) เรื่องการศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรพืชผักพื้นบ้านและสิ่งเหลือใช้จากพืชต่อการทำลายเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด HL60 งานวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549


Author : รางวัลผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทรุ่นเชี่ยวชาญ สังกัดภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2559 จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Author : รางวัลการเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (รางวัลโปสเตอร์ระดับดีมาก) โดย นางสาวสุดารัตน์ สามฉิมโฉม (โดยมี อ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) เรื่องการศึกษาสารสกัดหยาบจากใบมะกรูดต่อการยับยั้งการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์วัน (WT1) ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด K562 และ Molt4 งานวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550


Author : รางวัล Popular vote การนำเสนอโปสเตอร์ โดย น.ส.ขวัญลักษณ์ รัตน์โนบล (โดยมี รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) เรื่อง Effects of crude Thai flowers extracts on cytotoxicity and Wilms’ tumor 1 protein expression in K562 leukemic cell line จากงานการประชุมวิชาการประจำปี 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561


Author : รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น “รางวัลช้างทองคำ” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2550 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Author : รางวัลผลงานวิจัย “Travel Grant Award 2018” ของนักศึกษาปริญญาเอก คปก. รุ่นที่ 19 นางสาวฟ้า เชื้อหงษ์ทอง (โดยมี รศ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) ที่ The 77th Annual Meeting of Japanese Cancer Association (JCA) โอซากา ประเทศญี่ปุ่น


Author : รางวัล “Travel Grant Award 2008 Switzerland” ที่ UICC Cancer Congress 2008 ที่ Geneva, Switzerland


Author : รางวัล “Outstanding Researchers of the year” ประจำปี 2561 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Author : รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจายอดเยี่ยม โดยนางสาวสุวรรณา เสมสี (โดยมี ผศ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) เรื่อง “การศึกษาเคอร์คิวมินบริสุทธิ์ ต่อการยับยั้งการแสดงออกของยีนและโปรตีนวิล์มทูเมอร์วัน (WT1) ชนิดWT1 (+/+) และ WT1 (+/-) ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด U937 ที่ transfect ด้วย WT1 ไอโซฟอร์ม” งานวันวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551


Author : รางวัล “Outstanding Researchers of the year” ประจำปี 2562 ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Author : รางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ระดับดีเด่น โดยนางสาวสุวรรณา เสมสี (โดยมี ผศ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) เรื่อง “การศึกษาเคอร์คิวมินบริสุทธิ์ ต่อการยับยั้งการแสดงออกของยีนและโปรตีนวิล์มทูเมอร์วัน (WT1) ชนิดWT1 (+/+) และ WT1 (+/-) ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด U937 ที่ transfect ด้วย WT1 ไอโซฟอร์ม” งานการประชุมวิชาการประจำปี 2551 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ วันที่ 2-4 ธันวาคม 2551


Author : รางวัลผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทรุ่นเชี่ยวชาญ สังกัดภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2563 จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Author : รางวัลการเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น) โดย นางสาวนรินทร์ทิพย์ สัตยารมณ์ (โดยมี ผศ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) เรื่อง “การศึกษาผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการทำลายเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด K562 และ U937” งานวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552


Author : รางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ระดับดีเด่น โดยนางสาวสุวรรณา เสมสี (โดยมี ผศ. ดร. ทรงยศ อนุช-ปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) เรื่อง “Inhibitory mechanism of curcumin on wlims’ tumor1 (WT1) gene expression in K562” งานการประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยา ชลบุรี


Author : รางวัลการเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น) โดย นางสาวขวัญกมล ลิ้มโสภากุล (โดยมี ผศ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) เรื่อง “ผลของอานุภาคนาโนเคอร์คิวมินในรูปแบบลิปิดอิมัลชั่น ต่อการทำลายเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 และ HL60” งานวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553


Author : รางวัลการเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น) โดย นางสาวอาภัสรา หล้าสกุล (โดยมี ผศ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) เรื่อง “ผลของเคอร์คิวมินในอานุภาคนาโนไคโตซานต่อการทำลายเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 และ U937” งานวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553


Author : รางวัลการเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (รางวัลเสนอโปสเตอร์ดีเด่น) โดย นางสาวสุวรรณา เสมศรี (โดยมี ผศ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) เรื่อง “Dietary curcumin from Turmeric down-regulates Wilms’ tumor 1 (WT1) gene expression through the PKCα signalling pathway in leukemic cells” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ EuroFoodChem XVI Conference (Translating food chemistry into health benefits) ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2554 ณ เมือง Gdansk ประเทศโปแลนด์


Author : รางวัล “Travel Grant Award 2011” ที่ The 70th Annual Meeting of Japanese Cancer Association (JCA) ประเทศญี่ปุ่น


Author : รางวัล “วิทยานิพนธ์ดีมาก” ของนักศึกษา ฟ้า เชื้อหงส์ทอง (โดยมี ผศ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2555


Author : รางวัลการเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น) โดย นางสาวนิภาพรรณ ใจบุญ (โดยมี ผศ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) เรื่อง “ฤทธิ์ต้านมะเร็งจากสารสังเคราะห์จากโครงการความร่วมมือไทย-จีน ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด Molt4” งานวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555


Author : รางวัลผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทรุ่นชำนาญการ สังกัดภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2555 จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Author : รางวัล “Travel Grant Award 2013” ของนักศึกษาปริญญาเอก คปก. รุ่นที่ 15 นายสิงห์คำ ธิมา (โดยมี ผศ. ดร. ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) ที่ The 72th Annual Meeting of Japanese Cancer Association (JCA) โยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น


wrapkit
AMS CMU © 2019 All rights reserved.

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

8.00 AM - 6:00PM

+6653-93-5072