Wrapkit

TH | EN
คณะเทคนิคการแพทย์ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
Faculty
ชื่อ - สกุล : ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา :
- วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
- วท.ม. (จุลชีววิทยา)
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)

1. Yimcharoen M, Saikaew S, Wattananandkul U, Phunpae P, Intorasoot S, Kasinrerk W, Tayapiwatana C, Butr-Indr B. . The Regulation of ManLAM-Related Gene Expression in Mycobacterium tuberculosis with Different Drug Resistance Profiles Following Isoniazid Treatment. . Infect Drug Resist 2022;5(15):399.

2. Thongkum W, Thongheang K, Tayapiwatana C. . The occluded epitope residing in spike receptor-binding motif is essential for cross-neutralization of SARS-CoV-2 delta variant. . Curr Issues Mol Biol. 2022;44(7):2842.

3. On-Anong J, Suthinee S, Weeraya T, Chaochetdhapada P, Watchara K, Tayapiwatana C.. Production of a common epitope specific anti-ankyrin monoclonal antibody.. Journal of Associated Medical Sciences 2022;55(2):23.

4. Chupradit K, Thongsin N, Tayapiwatana C, Wattanapanitch M. . A precise gene delivery approach for human induced pluripotent stem cells using Cas9 RNP complex and recombinant AAV6 donor vectors. . PLoS One. 2022;17(7):.

5. Kitro A, Sirikul W, Thongkum W, Soponpong S, Yasamut U, Kiratipaisarl W, Kosai A, Kasinrerk W, Tayapiwatana C, Srithanaviboonchai K.. . Dynamic of anti-spike receptor binding domain (RBD) levels and short-term adverse events following a heterologous booster dose of BNT162b2 after two doses of CoronaVac in Thai health care workers. . Vaccine 2022;40(21):2915.

6. Moonmuang S, Maniratanachote R, Chetprayoon P, Sornsuwan K, Thongkum W, Chupradit K, Tayapiwatana C. . Specific Interaction of DARPin with HIV-1 CA Disturbs the Distribution of Gag, RNA Packaging, and Tetraspanin Remodelling in the Membrane.. Viruses 2022;14(4):824.

7. Intasai N, Rangnoi K, Yamabhai M, Pamonsupornwichit T, Thongkum W, Yasamut U, Chupradit K, Takheaw N, Nimmanpipug P, Tayapiwatana C. . Immunoreactivity of humanized single-chain variable fragment against its functional epitope on domain 1 of CD147. . Sci Rep. 2022;12(1):6719.

8. Towiboon P, Saenphet K, Tayapiwattana C, Tangyuenyong S, Watanabe G, Mahasawangkul S, Brown JL, Thitaram C. . Relationship among Serum Progestagens, Cortisol, and Prolactin in Pregnant and Cycling Asian Elephants in Thailand. Vet Sci 2022;9(5):244.

9. Juntit OA, Yasamut U, Sakkhachornphop S, Chupradit K, Thongkum W, Srisawat C, Chokepaichitkool T, Kongtawelert P, Tayapiwatana C. . Biological properties of reverse ankyrin engineered for dimer construction to enhance HIV-1 capsid interaction.. Asian Pac J Allergy Immunol. 2022;22():.

10. Chupradit K, Sornsuwan K, Saiprayong K, Wattanapanitch M, and Tayapiwatana C.. Validation of Promoters and Codon Optimization on CRISPR/Cas9-Engineered Jurkat Cells Stably Expressing Rep4E3 for Interfering with HIV-1 Replication. Int. J. Mol. Sci. 2022;23():15049.

11. Hadpech S, Moonmuang S, Chupradit K, Yasamut U, Tayapiwatana C. . Updating on roles of HIV intrinsic factors: a review of their antiviral mechanisms and emerging functions.. Intervirology 2022;65(2):67.

12. Chupradit K, Khamaikawin W, Sakkhachornphop S, Puaninta C, Torbett BE, Borwornpinyo S, Hongeng S, Wattanapanitch M, Tayapiwatana C. . Engineered Zinc Finger Protein Targeting 2LTR Inhibits HIV Integration in Hematopoietic Stem and Progenitor Cell-Derived Macrophages: In Vitro Study. . Int J Mol Sci. 2022;23(4):2331.

13. Yasamut U, Wisitponchai T, Lee VS, Yamabhai M, Rangnoi K, Thongkum W, Chupradit K, Tayapiwatana C. . Determination of a distinguished interferon gamma epitope recognized by monoclonal antibody relating to autoantibody associated immunodeficiency.. Sci Rep. 2022;12(1):7608.

14. Chong WL, Chupradit K, Chin SP, Khoo MM, Khor SM, Tayapiwatana C, Nimmanpipug P, Thongkum W, Lee VS. . Protein-Protein Interactions: Insight from Molecular Dynamics Simulations and Nanoparticle Tracking Analysis. . Molecules 2021;20(26(18):5696.

15. Sornsuwan K, Thongkhum W, Pamonsupornwichit T, Carraway TS, Soponpong S, Sakkhachornphop S, Tayapiwatana C, Yasamut U. . Performance of Affinity-Improved DARPin Targeting HIV Capsid Domain in Interference of Viral Progeny Production. . Biomolecules 2021;30(11):1437.

16. Thongkum W, Yasamut U, Chupradit K, Sakkhachornphop S, Wipasa J, Sornsuwan K, Juntit OA, Pornprasit R, Thongkamwitoon W, Chaichanan J, Khaoplab J, Chanpradab C, Kasinrerk W, Tayapiwatana C. . Latticed Gold Nanoparticle Conjugation via Monomeric Streptavidin in Lateral Flow Assay for Detection of Autoantibody to Interferon-Gamma.. Diagnostics (Basel) 2021;29(11(6)):987.

17. Jiranusornkul S, Wongrattanakamon P, Hongwiset D, Sakkhachornphop S, Tayapiwatana C. . Molecular Modeling for a Comparative Analysis of Interactions Between 2LTRZFP and 2-LTR-Circle Junctions.. Int J Pept Res Ther 2021;(doi:10.1007/s10989-021-10175-2.):.

18. Chupradit K, Thongkum W, Juntit OA, Sornsuwan K, Tayapiwatana C.. 2LTRZFP Interacts Specifically to HIV-1 DNA without Off-Target Effects as Determined by Biolayer Interferometry. . Biosensors (Basel) 2021;8(11(3)):76.

19. Sornsuwan K, Thongkhum W, Pamonsupornwichit T, Carraway TS, Soponpong S, Sakkhachornphop S, Tayapiwatana C, Yasamut U.. Performance of Affinity-Improved DARPin Targeting HIV Capsid Domain in Interference of Viral Progeny Production. . Biomolecules 2021;30(11(10)):1437.

20. Hadpech S, Peerakam N, Chupradit K, Tayapiwatana C. . Occupation of a thermoresistant-scaffold (αRep) at SP1-NC cleavage site disturbs the function of HIV-1 protease. . Biosci Rep. 2020;26(40(6)):.

21. Yasamut U, Thongkum W, Moonmuang S, Sakkhachornphop S, Chaiwarith R, Praparattanapan J, Wipasa J, Chawansuntati K, Supparatpinyo K, Lai E, Tayapiwatana C. Neutralizing activity of anti-interferon-γ autoantibodies in adult-onset immunodeficiency is associated with their binding domains. Front Immunol 2019;10():1905.

22. Thongkum W, Hadpech S, Tawon Y, Cressey TR, Tayapiwatana C. Semi-quantification of HIV-1 protease inhibitor concentrations in clinical samples of HIV-infected patients using a gold nanoparticle-based immunochromatographic assay. Anal Chim Acta 2019;1071():86-97.

23. Pata S, Laopajon W, Pongpaiboon M, Thongkum W, Polpong N, Munkongdee T, Paiboonsukwong K, Fucharoen S, Tayapiwatana C, Kasinrerk W. Impact of the detection of ζ-globin chains and hemoglobin Bart's using immunochromatographic strip tests for α0-thalassemia (-SEA) differential diagnosis. PLoS One 2019;14(10):e0223996.

24. Chuensirikulchai K, Laopajon W, Phunpae P, Apiratmateekul N, Surinkaew S, Tayapiwatana C, Pata S, Kasinrerk W. Sandwich antibody-based biosensor system for identification of Mycobacterium tuberculosis complex and nontuberculous mycobacteria. J Immunoassay Immunochem 2019;40(6):590-604.

25. Thammasit P, Iadnut A, Mamoon K, Khacha-ananda S, Chupradit K, Tayapiwatana C, Kasinrerk W, Tragoolpua Y, Tragoolpua K. A potential of propolis on major virulence factors of Cryptococcus neoformans. Microb Pathog 2018;123():296-303.

26. Hadpech S, Jinathep W, Saoin S, Thongkum W, Chupradit K, Yasamut U, Moonmuang S, Tayapiwatana C. Impairment of a membrane-targeting protein translated from a downstream gene of a “self-cleaving” T2A peptide conjunction. Protein Expr Purif 2018;150():17-25.

27. Saoin S, Wisitponchai T, Intachai K, Chupradit K, Moonmuang S, Nangola S, Kitidee K, Fanhchaksai K, Lee VS, Hong SS, Boulanger P, Chuankhayan P, Chen CJ. Deciphering critical amino acid residues to modify and enhance the binding affinity of ankyrin scaffold specific to capsid protein of human immunodeficiency virus type 1. Asian Pac J Allergy Immunol 2018;36(2):126-135.

28. Sakkhachornphop S, Hadpech S, Wisitponchai T, Panto C, Kantamala D, Utaipat U, Praparattanapan J, Kotarathitithum W, Taejaroenkul S, Yasamut U, Chupradit K, Moonmuang S, Sanghiran Lee V, Suparatpinyo K, Tayapiwatana C . Broad-Spectrum Antiviral Activity of an Ankyrin Repeat Protein on Viral Assembly against Chimeric NL4-3 Viruses Carrying Gag/PR Derived from Circulating Strains among Northern Thai Patients. Viruses 2018;10(11):.

29. Putim C, Phaonakrop N, Jaresitthikunchai J, Gamngoen R, Tragoolpua K, Intorasoot S, Anukool U, Tharincharoen CS, Phunpae P, Tayapiwatana C, Kasinrerk W, Roytrakul S, Butr-Indr B. Secretome profile analysis of multidrug-resistant, monodrug-resistant and drug-susceptible Mycobacterium tuberculosis. Arch Microbiol 2018;200(2):299-309.

30. Moonmuang S, Saoin S, Chupradit K, Sakkhachornphop S, Israsena N, Rungsiwiwut R, Tayapiwatana C. Modulated expression of the HIV-1 2LTR zinc finger efficiently interferes with the HIV integration process. Biosci Rep 2018;38(5):.

31. Thongkum W, Samerjai K, Saoin S, Wisitponchai T, Hadpech S, Lee VS, Lim TS, Tayapiwatana C. Selection of ankyrin targeting HIV-1 matrix and identification of its binding domain. CMU J Nat Sci 2018;17(4):339-362.

32. Wisitponchai T, Shoombuatong W, Lee VS, Kitidee K, Tayapiwatana C. AnkPlex: Algorithmic structure for refinement of near-native ankyrin-protein docking. BMC Bioinformatics 2017;18(1):220.

33. Panich T, Tragoolpua K, Pata S, Tayapiwatana C, Intasai N. . Cancer Biother Radiopharm 2017;32(1):1-8.

34. Hadpech S, Nangola S, Chupradit K, Fanhchaksai K, Furnon W, Urvoas A, Valerio-Lepiniec M, Minard P, Boulanger P, Hong SS, Tayapiwatana C. Alpha-helicoidal HEAT-like Repeat Proteins (αRep) Selected as Interactors of HIV-1 Nucleocapsid Negatively Interfere with Viral Genome Packaging and Virus Maturation. Sci Rep 2017;7(1):16335.

35. Chupradit K, Moonmuang S, Nangola S, Kitidee K, Yasamut U, Mougel M, Tayapiwatana C. Current peptide and protein candidates challenging HIV therapy beyond the vaccine Era. Viruses 2017;9(10):.

36. Paopang P, Kasinrerk W, Tayapiwatana C, Seesuriyachan P, Butr-Indr B. Multiparameter optimization method and enhanced production of secreted recombinant single-chain variable fragment against the HIV-1 P17 protein from Escherichia coli by fed-batch fermentation. Prep Biochem Biotechnol 2016;46(3):305-312.

37. Kitidee K, Khamaikawin W, Thongkum W, Tawon Y, Cressey TR, Jevprasesphant R, Kasinrerk W, Tayapiwatana C. Expedient screening for HIV-1 protease inhibitors using a simplified immunochromatographic assay. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 2016;1021():153-158.

38. Khamaikawin W, Saoin S, Nangola S, Chupradit K, Sakkhachornphop S, Hadpech S, . Combined Antiviral Therapy Using Designed Molecular Scaffolds Targeting Two Distinct Viral Functions, HIV-1 Genome Integration and Capsid Assembly. Mol Ther Nucleic Acids 2015;4():e249.

39. Intasai N, Pata S, Tragoolpua K, Tayapiwatana C. Recombinant Multivalent EMMPRIN Extracellular Domain Induces U937 Human Leukemia Cell Apoptosis by Downregulation of Monocarboxylate Transporter 1 and Activation of Procaspase-9. Appl Biochem Biotechnol 2015;176(6):1781-1790.

40. Intachai K, Singboottra P, Leksawasdi N, Kasinrerk W, Tayapiwatana C, Butr-Indr B. Enhanced production of functional extracellular single chain variable fragment against HIV-1 matrix protein from escherichia coli by sequential simplex optimization. Prep Biochem Biotechnol 2015;45(1):56-68.

41. Winichagoon P, Kumpan P, Holmes P, Finlayson J, Newbound C, Kabral A, Li B, Nuinoon M, Fawcett T, Tayapiwatana C, Kasinrerk W, Fucharoen S. Validation of the immunochromatographic strip for α-thalassemia screening: A multicenter study. Transl Res 2015;165(6):689-695.

42. Thammasit P, Sangboonruang S, Suwanpairoj S, Khamaikawin W, Intasai N, Kasinrerk W, Tayapiwatana C, Tragoolpua K. Intracellular acidosis promotes mitochondrial apoptosis pathway: Role of EMMPRIN down-regulation via specific single-chain fv intrabody. J Cancer 2015;6(3):276-286.

43. Sakkhachornphop S, Thongkum W, Tayapiwatana C. Novel 3′-Processing Integrase Activity Assay by Real-Time PCR for Screening and Identification of HIV-1 Integrase Inhibitors. Biomed Res Int 2015;2015():853891.

wrapkit
AMS CMU © 2019 All rights reserved.

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

8.00 AM - 6:00PM

+6653-93-5072