Wrapkit

TH | EN
คณะเทคนิคการแพทย์ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
Faculty
ชื่อ - สกุล : ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา :
- วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
- วท.ม. (ชีววิทยา)
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)

1. Intorasoot S, Butr-Indr B, Phunpae P, Intorasoot A, Tharinjaroen CS, Wattananandkul U, Tragoolpua K, Preechasuth K, Kongyai N, Khamduang W, Luangsook P, Sangboonruang S . Evaluation of novel PCR-CTPP for simultaneous detection of Mycobacterium tuberculosis complex and identification of RpoB H526D point mutation. J Assoc Med Sci 2023;56(2):81-89.

2. Kietrungruang K, Sookkree S, Sangboonruang S , Semakul N, Poomanee W, Kitidee K, Tragoolpua Y, Tragoolpua K. Ethanolic extract propolis-loaded niosomes diminish phospholipase B1, biofilm formation, and intracellular replication of Cryptococcus neoformans in macrophages. Molecules 2023;28(17):6224.

3. Sirikwan Sangboonruang, Natthawat Semakul, Sureeporn Suriyaprom, Kuntida Kitidee, Jiaranai Khantipongse, Sorasak Intorasoot, Chayada Sitthidet Tharinjaroen, Usanee Wattananandkul, Bordin Butr-Indr, Ponrut Phunpae, Khajornsak Tragoolpua. Nano-Delivery System of Ethanolic Extract of Propolis Targeting Mycobacterium tuberculosis via Aptamer-Modified-Niosomes. Nanomaterials(This article belongs to the Special Issue Novel Antibacterial and Antimicrobial Nanoparticles for Healthcare Applications) 2023;13(2):269.

4. Sirikwan Sangboonruang, Natthawat Semakul, Sanonthinee Sookkree, Jiraporn Kantapan, Nicole Ngo-Giang-Huong, Woottichai Khamduang, Natedao Kongyai, Khajornsak Tragoolpua . Activity of propolis nanoparticles against HSV-2: Promising approach to inhibiting infection and replication. Molecules 2022;27(8):2560.

5. Thant YM, Saikaew S, Tharinjaroen CS, Phunpae P, Pongsararuk R, Preechasuth K, Butr-Indr B, Intorasoot S, Tragoolpua K, Chaiprasert A, Wattananandkul U . . Diagnostics (Basel) 2022;12(10):2307.

6. Kham-Kjing N, Ngo-Giang-Huong N, Tragoolpua K, Khamduang W, Hongjaisee S. Highly Specific and Rapid Detection of Hepatitis C Virus Using RT-LAMP-Coupled CRISPR-Cas12 Assay. Diagnostics (Basel) 2022;12(7):1524.

7. Poomanee W, Leelapornpisid W, Tragoolpua K, Salamon I, Leelapornpisid P . Ameliorative Effect of Bouea macrophylla Griffth Seed Extract Against Bacteria-Induced Acne Inflammation: in vitro study. J. Oleo Sci 2022;71(10):1521-1530.

8. Takalay S, Ngo-Giang-Huong N, Kongnim W, Mongkolwat P, Phoseng P, Wangsaeng N, Hongjaisee S, Butr-Indr B, Tragoolpua K, Jourdain G, Pornprasert S, Khamduang W . . PLoS One 2022;17(2):1-12.

9. Thammasit P, Tharinjaroen CS, Tragoolpua Y, Rickerts V, Georgieva R, Bäumler H, Tragoolpua K. Targeted propolis-loaded poly (butyl) cyanoacrylate nanoparticles: An alternative drug delivery tool for the treatment of cryptococcal meningitis. Front. Pharmacol 2021;12():1-15.

10. Sangboonruang S, Semakul N, Obeid MA, Ruano M, Kitidee K, Anukool U, Pringproa K, Chantawannakul P, Ferro V, Tragoolpua Y, Tragoolpua K. Potentiality of melittin-loaded niosomal vesicles against vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus and staphylococcal skin infection. Int J Nanomedicine 2021 ;16():7639-61.

11. Orrapin S, Roytrakul S, Phaonakrop N, Thaisakun S, Tragoolpua K, Intorasoot A, McGill S, Burchmore R, Intorasoot S . Fungicidal activity of recombinant Javanicin against Cryptococcus neoformans is associated with intracellular target(s) involved in carbohydrate and energy metabolic processes. Molecules 2021;26(22):7011-25.

12. Thu ISL, Tragoolpua K, Intorasoot S, Anukool U, Khamnoi P, Kerdsin A, Tharinjaroen CS. . Direct Detection of Streptococcus suis from Cerebrospinal Fluid, Positive Hemoculture, and Simultaneous Differentiation of Serotypes 1, 1/2, 2, and 14 within Single Reaction. Pathogens 2021;10(8):996.

13. Anukool U, Phunpae P, Tharinjaroen CS, Butr-Indr B, Saikaew S, Netirat N, Intorasoot S, Suthachai V, Tragoolpua K, Chaiprasert A. Genotypic Distribution and a Potential Diagnostic Assay of Multidrug-Resistant Tuberculosis in Northern Thailand. Infect Drug Resist 2020;13():3375-3382.

14. Sangboonruang S, Kitidee K, Chantawannakul P, Tragoolpua K, Tragoolpua Y . Melittin from Apis florea venom as a promising therapeutic agent for skin cancer treatment. Antibiotics 2020;9(8):517-34.

15. Mamoon K, Thammasit P, Iadnut A, Kitidee K, Anukool U, TragoolpuaY, Tragoolpua K. Unveiling the properties of Thai stingless bee propolis via diminishing cell wall-associated cryptococcal melanin and enhancing the fungicidal activity of macrophages. Antibiotics 2020;9(7):420.

16. Anupon Iadnut, Ketsaya Mamoon, Patcharin Thammasit, Sudjai Pawichai, Singkome Tima, Kanya Preechasuth, Thida Kaewkod, Yingmanee Tragoolpua and Khajornsak Tragoolpua. In vitro antifungal and antivirulence activities of biologically synthesized ethanolic extract of propolis-loaded PLGA nanoparticles against Candida albicans. Evid Based Complement Alternat Med 2019 ;2019():1-14.

17. Thammasit P, Iadnut A, Mamoon K, Khacha-ananda S, Chupradit K, Tayapiwatana C, Kasinrerk W, Tragoolpua Y, Tragoolpua K. . A potential of propolis on major virulence factors of Cryptococcus neoformans.. Microb Pathog 2018;123(-):296-303.

18. Poolperm P, Apinda N, Kataoka Y, Suriyasathaporn W, Tragoolpua K, Sawada T, Sthitmatee N. . Protection against Pasteurella multocida conferred by an intranasal fowl cholera vaccine in Khaki Campbell ducks.. JPN J Vet Res 2018;66(4):239-250.

19. Putim C, Phaonakrop N, Jaresitthikunchai J, Gamngoen R, Tragoolpua K, Intorasoot S, Anukool U, Tharincharoen CS, Phunpae P, Tayapiwatana C, Kasinrerk W, Roytrakul S, Butr-Indr B. . Secretome profile analysis of multidrug-resistant, monodrug-resistant and drug-susceptible Mycobacterium tuberculosis.. Arch Microbiol. 2018;200(2):299-309.

20. Tankaew P, Srisawat W, Singhla T, Tragoolpua K, Kataoka Y, Sawada T, Sthitmatee N. . . J Microbiol Methods 2018;145(-):20-27.

21. Khacha-ananda S, Saenphet K, Saenphet S, Tragoolpua K, Chantawannakul P, Tragoolpua Y. . Evaluation of the stability of propolis granule and toxicity study in Wistar rats. . Chiang Mai J Sci. 2018;45(1):162-176.

22. Panich T, Tragoolpua K, Pata S, Tayapiwatana C, Intasai N. . Downregulation of extracellular matrix metalloproteinase inducer by scFv-M6-1B9 intrabody suppresses cervical cancer invasion through inhibition of urokinase-type plasminogen activator . Cancer Biother Radiopharm. 2017;32(1):1-8.

23. Poolperm P, Varinrak T, Kataoka Y, Tragoolpua K, Sawada T, Sthitmatee N. . Development and standardization of an in-house indirect ELISA for detection of duck antibody to fowl cholera. . J Microbiol Methods. 2017;142(-):10-14.

24. Khacha-Ananda S, Tragoolpua K, Chantawannakul P, Tragoolpua Y. . Propolis extracts from the northern region of Thailand suppress cancer cell growth through induction of apoptosis pathways . Invest New Drugs. 2016;34(6):707-722.

25. Kaewkod T, Tragoolpua K, Tragoolpua Y. Encapsulation of Artocarpus lacucha Roxb. extract in alginate chitosan nanoparticles for inhibition of methicillin resistant Staphylococcus aureus and bacteria causing skin diseases . Chiang Mai J Sci. 2016;43(5):946-958.

26. Intorasoot S, Tharinjaroen CS, Phunpae P, Butr-Indr B, Anukool U, Intachai K, Orrapin S, Apiratmateekul N, Arunothong S, Suthachai V, Saengsawang K, Khamnoi P, Pata S, Kasinrerk W, Tragoolpua K. . Novel potential diagnostic test for Mycobacterium tuberculosis complex using combined immunomagnetic separation (IMS) and PCR-CTPP. J Appl Microbiol. 2016;121(2):528-538.

27. Tharinjaroen CS, Intorasoot S, Anukool U, Phunpae P, Butr-Indr B, Orrapin S, Sangboonruang S, Arunothong S, Chaiyasirinroj B, Kunyanone N, Kasinrerk W, Tragoolpua K. . Novel targeting, lepB Gene, using polymerase chain reaction with confronting two pair primers (PCR-CTPP) for simultaneous detection of Mycobacterium tuberculosis complex and Mycobacterium bovis.. J Med Microbiol. 2016;65(-):36-43.

28. Intasai N, Pata S, Tragoolpua K, Tayapiwatana C. . Recombinant multivalent EMMPRIN extracellular domain induces U937 human leukemia cell apoptosis by downregulation of monocarboxylate transporter 1 and activation of procaspase-9. . Appl Biochem Biotech. 2015;176(6):1781-90.

29. Thammasit P, Sangboonruang S, Suwanpairoj S, Khamaikawin W, Intasai N, Kasinrerk W, Tayapiwatana C, Tragoolpua K. . Intracellular acidosis promotes mitochondrial apoptosis pathway: Role of EMMPRIN down-regulation via specific single-chain Fv intrabody. . J Cancer 2015;6(3):276-286.

30. Sangboonruang S, Thammasit P, Intasai N, Kasinrerk W, Tayapiwatana C, Tragoolpua K. . EMMPRIN reduction via scFv-M6-1B9 intrabody affects alpha3beta1-integrin and MCT1 functions and results in suppression of progressive phenotype in the colorectal cancer cell line Caco-2. . Cancer Gene Therapy. 2014;21(6):246-255.

31. Tipattaraporn Panich, Pacharaphat Mangchak, Supansa Pata, Khajornsak Tragoolpua, Chatchai Tayapiwatana, Nutjeera Intasai. . CD147 scFv intrabody-mediated CD147 knockdown inhibits proliferation of human cervical cancer HeLa cells. . Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 2014;1(9):30-36.

32. Khacha-Ananda S, Tragoolpua K, Chantawannakul P, Tragoolpua Y. . Antioxidant and anti-cancer cell proliferation activity of propolis extracts from two extraction methods. . Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(11):6991-5.

33. Liu Y, Tuve S, Persson J, Beyer I, Yumul R, Li ZY, Tragoolpua K, Hellström KE, Roffler S, Lieber A. . Adenovirus-mediated intratumoral expression of immunostimulatory proteins in combination with systemic Treg inactivation induces tumor-destructive immune responses in mouse models.. Cancer Gene Ther. 2011;18(6):407-418.

34. Tuve S, Liu Y, Tragoolpua K, Jacobs JD, Yumul RC, Li ZY, Strauss R, Hellström KE, Disis ML, Roffler S and Lieber A. . In situ adenovirus vaccination engages T effector cells against cancer. . Vaccine 2009;27(31):4225-39..

35. Intorasoot S, Thongpung R, Tragoolpua K, Chottayaporn M. . Hemoglobin E detection using PCR with confronting two-pair primers. . J Med Assoc Thai. 2008;91(11):1677-80.

36. Tragoolpua K, Intasai N, Kasinrerk W, Mai S, Yuan Y, Tayapiwatana C. . Generation of functional scFv intrabody to abate the expression of CD147 surface molecule of 293A cells. . BMC Biotechnol. 2008;8(-):5-17.

37. Intasai N, Tragoolpua K, Pingmuang P, Khunkaewla P, Moonsom S, Kasinrerk W, Lieber A, Tayapiwatana C. . Potent inhibition of OKT3-induced T cell proliferation and suppression of CD147 cell surface expression in HeLa cells by scFv-M6-1B9.. Immunobiol 2009 Jun 214; 410-21 2008;214(6):410-421.

38. Nimsung R, Tragoolpua K, Preechasuth K, Kamsaiyai W, Pechdee W. . Production of reagent kit for quantitation of bilirubin in serum using bilirubin oxidase. . J Med Tech Assoc Thailand. 2006;64(3):1685-99.

39. Boonchawalit T, Tragoolpua K, Saisawadi S, Nimsung R. . Evaluation of lyophilized bilirubin oxidase for use in determination of total bilirubin in serum by kinetic method.. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 2006;39(2):15-24.

40. Pornprasert S, Chotayaporn M, Pratanphon R, Tragoolpua K. . Comparison of cell-mediated immune response to Penicillium marneffei antigen in the secreted and sonicated form. . J Med Tech Assoc Thailand 2004;32(-):672-82.

41. Nishikawa Y, Tragoolpua K, Makala L, Xuan X, Nagasawa H. . Neospora caninum NcSRS2 is a transmembrane protein that contains a glycosylphosphatidylinositol anchor in insect cells. . Vet Parasitol. 2002;109(3-4):191-201.

42. Nishikawa Y, Tragoolpua K, Inoue N, Makala L, Nagasawa H, Otsuka H, Mikami T. . In the absence of endogenous gamma interferon, mice acutely infected with Neospora caninum succumb to a lethal immune response characterized by inactivation of peritoneal macrophages.. Clin Diagn Lab Immunol. 2001;8(4):811-816.

43. Nishikawa Y, Kousaka Y, Tragoolpua K, Xuan X, Makala L, Fujisaki K, Mikami T, Nagasawa H. . Characterization of Neospora caninum surface protein NcSRS2 based on baculovirus expression system and its application for serodiagnosis of Neospora infection. . J Clin Microbiol. 2001;39(11):3987-91.

wrapkit
AMS CMU © 2019 All rights reserved.

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

8.00 AM - 6:00PM

+6653-93-5072